اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1244

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/05/13:

به موجب نامه شماره 441/1244/2 مورخ 17/4/83 اداره تعاون شهرستان بیجار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/4/83 تغییرات ی به شرح ذیل در شرکت مذکور حاصل گردیده است. 1 خانم صدیقه احمدی و آقای محمد گرجی و خانم حاجیه پورغلام به عضو شرکت تعاونی قبول و تقاضای استعفای آقای محمد گنجی و خانم خوشقدم گنجی از عضو در هییت مدیره مورد موافقت قرار گرفته. 2 جهت ترمیم هییت مدیره آقای علی اصغر پورغلام به عنوان عضو اصلی و حاجیه پور غلام به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت الباقی تصدی هییت مدیره انتخاب و خانم ایران گرجی به سمت بازرس اصلی و آقای شاه محمد گرجی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 آقای علی اکبر پورغلام به سمت رییس هییت مدیره و آقای اسدالله پور غلام به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر پورغلام به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل برای الباقی مدت تصدی هییت مدیره انتخاب و با تقاضای خروج از عضو آقای محمد گنجی و خانم خوشقدم گنجی و خانم شیرین توسیرکانی و آقای رضا گنجی مورد موافقت قرار گرفت. رییس ثبت اسناد بیجار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی