اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3371

شناسه ملی: 10380192730

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد سازمان آب خیابان شهیدصادقی 23 بلوار شهیدصادقی پلاک 167 طبقه همکف

کد پستی: 9184973143

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/03:

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران روزنامه خراسان تعاونی به شماره ثبت 3371 و شناسه ملی 103801XXXX0 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/09/1397 و نامه شماره 238025 مورخ 21/09/1397 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای بهرام کرباسی کد ملی: 070259XXXX ( به سمت رییس هییت مدیره )، آقای هادی نزل آبادی کد ملی : 079401XXXX ( به سمت نایب رییس هییت مدیره ) ، آقای محمد محمدی فرد کد ملی : 094304XXXX ( به سمت منشی هییت مدیره )- آقای محمدتقی عابری سلطانی کد ملی: 522903XXXX به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای ثابت آقای محمدتقی عابری سلطانی (مدیر عامل) و متغیر آقای بهرام کرباسی (رییس هییت مدیره) یا آقای محمد محمدی فرد ( منشی هییت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر است واوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمدتقی عابری سلطانی (مدیر عامل)ومهرشرکت دارای اعتبار است.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/03:

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران روزنامه خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 3371 و شناسه ملی 103801XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/09/1397 و نامه شماره 238025 مورخ 21/09/1397 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - صورتهای مالی سال 95 و 96 به تصویب رسید. - 2 هادی نزل آبادی 079401XXXX بهرام کرباسی 070259XXXX محمد محمدی فرد 094304XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و محمود ماروسی 106195XXXX غلامرضا توانا 093782XXXX به سمت عضو علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب شدند - 2 محسن کوهزاد 065175XXXX به سمت بازرس اصلی و مجید وفادار فاز 093451XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/01/1397 و نامه شماره 40533 مورخ 02/03/1397 مدیرت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مرکزی ـ شهر مشهد ـ سازمان آب ـ خیابان شهیدصادقی 23 ـ بلوار شهیدصادقی ـ پلاک 167 ـ طبقه همکف کدپستی: 918497XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970319XXXX35439 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/07/1395 و نامه شماره 175738 مورخ 1/10/1395 اداره تعاون، کاررفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال 94 به تصویب رسید. ـ محسن کوهزاد آیسک به کد ملی 065175XXXX به سمت بازرس اصلی و مجید وفادار فاز به کد ملی 093451XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 951014XXXX80370 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/06/1394 ونامه شماره 52118 مورخ 23/3/1395 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال 91 و 92 و 93 به تصویب رسید. علی نصیری خجسته کد ملی 093779XXXX غلامرضا توانا کد ملی 093782XXXX رضا خدابنده لو کد ملی 093203XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره ناصر بزرگوار کد ملی 087230XXXX غلامحسین غفوریان صباغ کد ملی 093297XXXX به سمت عضو علی البدل تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب شدند. ـ محسن کوهزاد آیسک کد ملی 065175XXXX به سمت بازرس اصلی مجید وفادار فاز کد ملی 093451XXXX به عنوان بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950513XXXX76237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/06/1394 ونامه شماره 52118 مورخ 23/3/1395 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا توانا کد ملی 093782XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی نصیری خجسته کد ملی 093779XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و رضا خدابنده لو کد ملی 093203XXXX به سمت منشی هییت مدیره و محمدتقی عابری سلطانی کد ملی 522903XXXX به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای ثابت آقای محمدتقی عابری سلطانی (مدیرعامل) و متغیر آقای غلامرضا توانا (رییس هییت مدیره) یا آقای علی نصیری خجسته (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است واوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمدتقی عابری سلطانی (مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار است. ش 950513XXXX73850 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/07/1394 ونامه شماره 52100 مورخ 23/3/1395 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید تعاونی مشتمل بر 57 ماده و 29 تبصره به تصویب رسید. - ماده 36 اساسنامه اصلاح و تعداد اعضای علی البدل هییت مدیره از یک نفر به دو نفرتغییریافت. ش 950XXXX02521760 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/25:

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/2/92 با توجه به استعفای آقای عباس فرزانه از سمت مدیر عامل ی شرکت، آقای محمدتقی عابری سلطانی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 10/5/93 برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای ثابت آقای محمدتقی عابری سلطانی ( مدیر عامل ) و متغیر آقای غلامرضا توانا (رییس هییت مدیره) یا آقای علی نصیری خجسته (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت و اوراق و نامه های عادی با امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 1668658 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی