اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12951

شناسه ملی: 10840434591

تاریخ ثبت: 1390/07/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/07/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/17:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/21:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/18:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 17/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/09/1392 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود از مبلغ 100000000 ریال بمبلغ 300000000 ریال منقسم به یک هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 300000 ریال که مبلغ 200000000 ریال بموجب گواهی شماره 363/871 مورخ 17/09/1392 بانک رفاه شعبه شهرک صنعتی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 18/09/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 934250XXXX111608XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/14:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 21/07/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای محمد طاهری فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محمدرضا میرجلیلی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 21/07/1394 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید میلاد فلاح تفتی و خانم شیوا ریاحی کد ملی 442028XXXX و آقای محمد شهاب ریاحی کد ملی 442035XXXX تا تاریخ 21/07/1394/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید میلاد فلاح تفتی به سمت رییس هییت مدیره و خانم شیوا ریاحی کد ملی 442028XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد شهاب ریاحی کد ملی 442035XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد شهاب ریاحی کد ملی 442035XXXX به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 14/08/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 934250XXXX111608XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/16:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 01/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مجمد طاهری فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محمدرضا میرجلیلی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار 'پیمان یزد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 21/07/92 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید میلاد فلاح تفتی و خانم شیوا ریاحی به کد ملی 442028XXXX و آقای محمد شهاب ریاحی به کد ملی 442035XXXX تا تاریخ 21/07/1392/4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید میلاد فلاح تفتی به سمت رییس هییت مدیره و خانم شیوا ریاحی به کد ملی 442028XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد شهاب ریاحی به کد ملی 442035XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد شهاب ریاحی به کد ملی 442035XXXX به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 16/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 934250XXXX111367XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 25/03/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مجید طاهری فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محمد رضا میرجلیلی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای محمد شهاب ریاحی و آقای حمید رضا فخر و آقای سید میلاد فلاح تفتی تا تاریخ 21/07/1392/4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد شهاب ریاحی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید رضا فخر به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید میلاد فلاح تفتی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید میلاد فلاح تفتی به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 11/05/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/21:

شرکت فوق در تاریخ 21/07/1390 تحت شماره 12951 و شناسه ملی 108404XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 21/07/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهار نامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روز نامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تامین و تجهیز و اداره یک واحد تولیدی صنعتی ساخت پالت چوبی و مابقی بشرح ماده 2 اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان یزد شهر یزد شهرک صنعتی فاز 3 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/100 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 123 مورخ 13/07/1390 نزد بانک صادرات شعبه شهرک صنعتی پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علی محمد ریاحی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمد شهاب ریاحی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای سید میلاد فلاح تفتی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای سید میلاد فلاح تفتی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای علی محمد ریاحی رییس هییت مدیره و سید میلاد فلاح تفتی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای سید میلاد فلاح مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای محمد طاهری فرد به عنوان بازرس اصلی 28 آقای سید محمدرضا میرجلیلی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی