اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 12154

شناسه ملی: 10720250736

تاریخ ثبت: 1386/03/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 4134659871

آدرس: جدید رشت خیابان شریعتی پاساژ کویتی طبقه همکف لمه یک

تاریخ تاسیس: 1386/03/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/03/12:

1,400,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/5/1397 و تاییدیه شماره 15697 مورخه 9/5/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 با تصویب مجمع یک تبصره به ماده 3 اساسنامه الحاق گردید و در نتیجه: تبصره 3 ماده 3 اساسنامه: نظارت بر عملکرد فعالیت مرکز با سازمان بهزیستی می باشد، ودر صورت انجام سایر فعالیت ها بر عهده دستگاه مجوز دهنده می باشد. بدین ترتیب یک تبصره به ماده 3 اساسنامه الحاق گردید و به تصویب کلیه اعضای مجمع رسید. در ضمن تعداد تبصره های اساسنامه از 29 تبصره به 30 تبصره افزایش یافت و اساسنامه شرکت اصلاح گردید. با تصویب مجمع بندهای ذیل به اهداف تعاونی اضافه شد و ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل اضافه گردید: ـ ارتقا سلامت و رفاه اجتماعی جامعه ـ فعالیت در حوزه های آسیب های اجتماعی جامعه ـ برگزاری دوره های آموزشی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توانمند سازی ش 970527XXXX15133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/06/1394 که برابرنامه شماره 31152 مورخ 5/10/94 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان رشت تایید وتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/6/97 به قرارذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای مهدی نجات به شماره ملی 060240XXXX وخانم رباب جهاندارموفق به شماره ملی 259075XXXX وخانم زهرا حاصللو شیخدرآبادی به شماره ملی 259582XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره وخانم سمیه امینی نیا به شماره ملی 259610XXXX وخانم رقیه همرنگ ویشکایی به شماره ملی 259379XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ خانم فاطمه جهاندار موافق به شماره ملی . 259306XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر امینی به شماره ملی 093395XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 941110XXXX22337 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/06/1394 که برابرنامه شماره 31152 مورخ 5/10/94 مدیریت تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان رشت تایید وتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم رباب جهاندار موفق به شماره ملی 259075XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای مهدی نجات به شماره ملی 060240XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ومدیرعامل وخانم زهرا حاصللو شیخدر آبادی به شماره ملی 259582XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک خانم رباب جهاندار موفق رییس هییت مدیره وآقای مهدی نجات نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد و اوراق عادی و اداری با امضای آقای مهدی نجات نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. ش 941110XXXX48732 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/06/1394 که برابرنامه شماره 31152 مورخ 5/10/94 مدیریت تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان رشت تایید وتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آدرس شرکت در واحد ثبتی رشت به آدرس جدید: رشت ـ خیابان شریعتی ـ پاساژ کویتی ـ طبقه همکف ـ لمه یک ـ کدپستی 413465XXXX انتقال یافت و ماده 6 اساسنامه بدین ترتیب اصلاح گردید. 2 ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ش 950620XXXX74781 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

کلیه مدارک مربوط به آن طی نامه شماره 4242/350 ـ 5/3/86 که به تایید اداره کل تعاون استان به این دایره ارسال گردیده است شرکت تعاونی خانه سالمندان یاسین در تاریخ 12/3/86 تحت شماره 12154 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میشود: موضوع شرکت: نگهداری سالمندان و انجام سایر امور مرتبط با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود سرمایه شرکت: 1400000 ریال منقسم به 7 سهم 200000 ریال که نقدا پرداخت گردید. مرکز اصلی شرکت: رشت ساغرسازان کوچه بلورچیان پلاک 158 کد پستی 18341 ـ 41838 مدیران و دارندگان حق امضا: خانم رباب جهاندار موفق به عنوان رییس هییت مدیره و خانم رقیه همرنگ ویشکایی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم زهرا حاصللو شیخدرآبادی به عنوان منشی هییت مدیره و آقای کاظم یزدانی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و آقای مجتبی حاصللو شیخدرآبادی به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک وسفته و برات با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد و سایر اسناد عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. بازرسان شرکت: آقای علی نجات به عنوان بازرس اصلی و خانم عادله یزدانی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محل شعب شرکت: روزنامه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی