اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 509

شناسه ملی: 10861714889

تاریخ ثبت: 1384/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 6741613945

آدرس: استان کرمانشاه ، شهرستان کنگاور ، بخش مرکزی ، شهر کنگاور ، شهرک جهاد ، خیابان شهید رحمان آبادی ، کوچه جهاد 2 -LSB- فضل اله خزایی -RSB- ، پلاک 0 ، طبقه همکف و

تاریخ تاسیس: 1384/05/25

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ در خصوص تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از کنگاور خیابان شهدا کوچه عراقی به آدرس: استان کرمانشاه، شهرستان کنگاور، بخش مرکزی، شهر کنگاور، شهرک جهاد، خیابان شهید رحمان آبادی، کوچه جهاد 2 [فضل اله خزایی]، پلاک 0 ، طبقه همکف و کدپستی 674161XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ب 2 : در خصوص الحاق مواردی به موضوع شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه به موضوع شرکت: 1 ـ تهیه و تدوین عناوین و سرفصل های دوره ها و کارگاه های آموزشی 2 ـ برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزش علمی، کاربردی، ترویجی فرهنگی و مهارتی 3 ـ تهیه و انتشار کتاب، جزوه، بروشور، فیلم و سایر وسایل کمک آموزشی 4 ـ خدمات مشاوره ای، فنی، اجرایی مهندسی در زمینه رعایت الزامات بخش کشاورزی در تهیه نقشه و نظارت بر ساخت و ساز و تجهیز واحد های حوزه کشاورزی 5 ـ تجزیه و تحلیل کسب و کار، نیاز سنجی، امکان سنجی و مطالعه بازار 6 ـ ارزیابی اقتصادی و اجتماعی و ارایه گزارش ارزیابی های زیست محیطی مزارع و واحد های بخش کشاورزی پس از اخذ رتبه و صلاحیت قانونی 7 ـ تهیه گزارشات کارشناسی مراجع و دستگاه های اجرایی از طریق اعزام کارشناسان رسمی و یا مهندسین ناظر عضو نظام مهندسی کشاورزی 8 ـ خدمات لازم در زمینه ثبت فناوری و دانش فنی در داخل و خارج از کشور، تهیه طرح های کسب و کار، ارزش گذاری، بازاریابی 9 ـ انجام تشریفات و مراحل اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت واحد های تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی 10 ـ خدمات در جهت تسهیل در فرایند تامین، توزیع و مصرف نهاده های کشاورزی 11 ـ خدمات صدور بیمه نامه ها و ارزیابی خسارت مورد نیاز بیمه گذاران و بیمه گران 12 ـ خدمات اداری، تصدیها و وظایف وزارت جهاد کشاورزی مرتبط با سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی 13 ـ خدمات اداری مربوط به متقاضیان و بهره برداران بخش کشاورزی 14 ـ خدمات مربوط به صدور مجوز ها، تسهیلات و سایر درخواست های بهره برداران و متقاضیان بخش کشاورزی 15 ـ سایر خدمات قابل ارایه بهره برداران بخش کشاورزی 16 ـ انجام هرکدام از این فعالیت ها منوط به کسب رتبه و مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه می باشد برابر مجوز شماره 98/3262 س / ن مورخ 19/01/1398 17 ـ آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی(کیلینیک گیاه پزشکی) برابر پروانه بهره برداری شماره 390670823 مورخ 11/02/1398 از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه ؛ الحاق و ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 980313XXXX18206 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم مرضیه الوندیان کوه به شماره ملی 330898XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای رحیم خمیس آبادی به کد ملی 330961XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای شهرام عباس آبادی به شماره ملی 330933XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، ضمانت نامه های بانکی و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980307XXXX70748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای شهرام عباس آبادی به شماره ملی 330933XXXX ، خانم مرضیه الوندیان کوه به شماره ملی 330898XXXX و آقای رحیم خمیس آبادی به کد ملی 330961XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ خانم سمانه مرآتی فشی به کد ملی 330981XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فرزانه مولایی به کد ملی 330898XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 980307XXXX82454 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/20:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 03/05/1393 موارد ذیل در شرکت اتخاذ تصمیم گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ خانم مدینه داج، زینب خزایی، میترا شادرام، و آقایان محسن گودینی، سامان معتضدی، حامد کربلایی از شرکت خارج گردیدند. 2 ـ آقای علی شادرام به عنوان بازرس اصلی و سمانه مرآتی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/05/1393 خانم مرضیه الوندیان به سمت رییس هییت مدیره، رحیم خمیس آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شهرام عباس آبادی به عنوان عضو هییت مدیره و با حفظ سمت مدیرعامل انتخاب و مقرر شد کلیه اوراق بهادار بانکی با امضای رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 634610XXXX110238XXXX سرپرست اداره ثبت کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/13:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/8/1391 موارد ذیل در شرکت اتخاذ تصمیم گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 درصد تعهدی سرمایه شرکت طبق نامه شماره 7175/242 به تاریخ 26/9/91 بانک کشاورزی شعبه مرکزی کنگاور بحساب اولیه شرکت واریز گردیده است. 2 سهامداران شرکت مبلغ 000/000/19 ریال بحسا به شماره بانک کشاورزی 639874225 تحت عنوان افزایش سرمایه واریز نمودند. 3 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به بیست میلیون ریال افزایش در نتیجه ماده پنج اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید: 4 تعداد سهام نیز به دو هزار سهم با نام ده هزار ریالی تغییر یافت. سرپرست اداره ثبت کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/10:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 12/3/87 موارد ذیل در شرکت اتخاذ تصمیم گردید. 1 آقایان غلامرضا ترابی، سامان معتضدی، محسن گودینی، رحیم خمیس آبادی و خانم مرضیه الوندیان کوه به عنوان اعضای جدید شرکت انتخاب شدند. 2 خانم معصومه ذاکری پور از عضو شرکت خارج گردید. 3 خانمها زینب خزایی، لیلا خرمشاهی و آقای علی فقیری قلی لاله بمدت 2 سال به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. 4 خانم طیبه نامداری به عنوان بازرس اصلی و خانم مرضیه الوندیان کوه به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 موارد ذیل بموضوع فعالیت شرکت اضافه گردید. الف تولید و توزیع نهاده های کشاورزی، ب تولید، انبارداری، فرآوری و تبدیل محصولات کشاورزی ج خدمات فنی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون د ارایه خدمات پشتیبانی اعم از آموزش، فنی، مشاوره ای، IT و تهیه نیروهای خدماتی به اشخاص حقیقی، حقوقی ه خدمات بازرگانی و بازاریابی محصولات کشاورزی و بیمه محصولات کشاورزی و وصول مطالبات بانکی ز خدمات رسانه ای شامل انتشار نشریات خبری آموزشی و تولید نرم افزارهای چند رسانه ای ح اجرای طرحهای فضای سبز ط تهیه طرحهای توجیهی کشاورزی و فاکتورنویسی برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/3/87 خانم زینب خزایی به سمت رییس هییت مدیره، علی فقیری قلی لاله به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم لیلا خرمشاهی به عنوان عضو هییت مدیره و با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای رییس هییت مدیره باتفاق مدیر عامل و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/26:

شرکت فوق در تاریخ 25/5/84 تحت شماره 509 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - نام شرکت: رویان گستر بهاران ( سهامی خاص) 2 - موضوع شرکت: خدمات کشاورزی از قبیل، نظارت بر باغات، کلاس آموزشی، اجرای فضای سبز، بیمه محصولات کشاورزی، اصلاح باغات و تغذیه باغات 3 - مرکز اصلی شرکت: کنگاور، خیابان شهدا، کوچه شهید عراقی 4 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال که منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی و مبلغ 000/350 ریال آن نقداً به حساب جاری شماره 500073 بانک کشاورزی واریز و باقی مانده آن در تعهد پرداخت سهامداران می باشد. 5 - مدیران شرکت: 1 - خانم زینب خزایی به عنوان رییس هییت مدیره 2 - خانم لیلا خرمشاهی به عنوان مدیر عامل شرکت 3 - آقای علی فقیری قلی لاله به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 6 - دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل باتفاق رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری بامضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - بازرس شرکت: 1 - طیبه نامداری به عنوان بازرس اصلی 2 - خانم معصومه ذاکری پور به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 8 - دفتر از لحاظ امضا تکمیل گردید. رییس ثبت کنگاور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی