اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 36166

شناسه ملی: 14008338098

تاریخ ثبت: 1398/02/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر گرمدره ، کوهک ، خیابان تاج بخش ، خیابان دوم کوهک شرقی ، پلاک 26 ، طبقه همکف ، واحد 12

کد پستی: 3164888912

تاریخ تاسیس: 1398/02/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر گرمدره، کوهک، خیابان تاج بخش، خیابان دوم کوهک شرقی، پلاک 26 ، طبقه همکف، واحد 12 کدپستی 316488XXXX وبدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 980401XXXX80606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/28:

تاسیس شرکت سهامی خاص ورنا صنعت نوتریکا در تاریخ 28/02/1398 به شماره ثبت 36166 به شناسه ملی 140083XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید، تعمیر ونگهداری و اجرای سیستمهای تاسیساتی برودتی و حرارتی و تهویه مطبوع کلیه ساختمانها و مراکز، اجرا و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه آب و فاضلاب، انتقال زباله، شبکه گاز رسانی شهری، طراحی و نظارت، اجرا و تعمیر و نگهداری پروژه های پیمانکاری و تاسیساتی شامل الکتریکال و مکانیکال اعم از طراحی داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها وموسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر گرمدره، کوهک، خیابان تاج بخش، خیابان دوم کوهک شرقی، پلاک 0 ، طبقه همکف، واحد 2 کدپستی 316488XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 650000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 98126 مورخ 17/02/1398 نزد بانک آینده شعبه زعفرانیه با کد 0210 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم آتوسا امانی به شماره ملی 005372XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدامین سیف افجه به شماره ملی 006473XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدجواد موسوی به شماره ملی 006757XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مینو بقاییان به شماره ملی 038358XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سارا السادات صدر به شماره ملی 045146XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980228XXXX23212 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی