اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 16427

شناسه ملی: 10660161581

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/09/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : برابر تاییدیه شماره 11352 مورخه 19/11/1398 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان کرمانشاه 1 - تطبیق اساسنامه با آخرین تغییرات قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/02/93 و در نتیجه اساسنامه تعاونی در 78 ماده و 62 تبصره قرایت و به اتفاق آرای حاضر در جلسه به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قدیم گردید. 2 -تمدید مدت فعالیت شرکت موضوع ماده 5 اساسنامه موسس و به استناد ماده 6 اساسنامه جدید، از تاریخ مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/09/1398 به مدت سه سال تمدید گردید. ش 990106XXXX06414 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ 1 منصور احمدی بشماره ملی 332979XXXX ـ نظر جمشیدزادی بشماره ملی 453935XXXX ـ عبدالرضا ویسی بشماره ملی 334053XXXX ـ عباداله پروانه بشماره ملی 332934XXXX ـ علی جعفر رضایی بشماره ملی 331931XXXX ـ کورش فتاحی بشماره ملی 334052XXXX ـ رضا زارعی بشماره ملی 325734XXXX به سمت هییت مدیره شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردیده اند. 2 ـ آقایان مشروحه ذیل: به عنوان اعضا اصلی وعلی البدل بازرس انتخاب گردیده اند. مجتبی حسینی پور بشماره ملی 336944XXXX7 عبدالرضا امامی بشماره ملی 596654XXXX به سمت بازرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ تراز و حساب سود وزیان منتهی به پایان سال مالی 93 وگزارشهای مالی، هییت مدیره بارعایت ماده 46 اساسنامه، مورد تصویب قرار گرفت. ش 971026XXXX77955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/26:

باعنایت به رای شماره 96/110/125/39 د مورخ 24/2/97 مرکز داوری اتاق تعاون ایران به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره مشخص و به شرح زیر تعیین گر د ید: • آقای منصور احمدی با کد ملی 332979XXXX به سمت رییس هییت مدیره • آقای عباداله پروانه با کد ملی 332934XXXX به سمت نایب رییس • آقای عبدالرضا ویسی با کد ملی 334053XXXX به سمت منشی • آقای علی جعفررضایی با کد ملی 331931XXXX و نظر جمشیدزادی با کد ملی 453935XXXX به سمت عضو اصلی وکورش فتاحی و رضا زارعی بسمت عضو علی البدل هییت مدیره و آقای نظر جمشیدزادی که واجدصلاحیت احراز مدیریت عامل شرکت بودند بسمت مزبور منتخب ومقرر گردید.نامبرده درصورت قبولی وامضاذیل صورت جلسه طبق مقررات ومفاداساسنامه وظایف محوله رازیرنظر هییت مدیره به انجام برساند. همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت باامضا: 1 ـ آقای منصوراحمدی باذکر سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای نظرجمشیدزادی مدیرعامل ودرغیاب رییس هییت مدیره آقای عباداله پروانه نایب رییس ومکاتبات عادی تعاونی با امضامدیرعامل ومهر شرکت معتبر میباشد. ش 971026XXXX03601 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 92 به تصویب رسید. آقای عبدالرضا امامی به شماره ملی 596954XXXX به عنوان بازرس اصلی آقای مجتبی حسینی پور به شماره ملی 336948XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 634380XXXX110010XXXX سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/11/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 22 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 آقای مجتبی حسینی پور به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو مرادی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید. در تاریخ 23/12/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1642118 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی