اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 478208

شناسه ملی: 14005193623

تاریخ ثبت: 1394/06/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: تهران شهرک شهید محلاتی خیابان ولایت چهارم خیابان ولایت سوم پلاک 2 مجتمع فراز بلوک شرقی طبقه 12 واحد 1205

کد پستی: 1955765493

تاریخ تاسیس: 1394/06/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/03/13:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/03/12:

950,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/09/06:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/09/06:

1,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/28:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/28:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/09:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسنین میرزایی به کد ملی 045148XXXX با دریافت مبلغ 50000 ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 1050000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: 1 -آقای سیدروح اله حسینی ور کیانی به شماره ملی 049168XXXX دارنده 50000 ریال سهم الشرکه 2 - خانم رضوانه شامانی به شماره ملی 049331XXXX دارنده 950000 ریال سهم الشرکه پ 980405XXXX24684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم رضوانه شامانی به شماره ملی 049331XXXX با پرداخت مبلغ 50000 ریال به صندوق شرکت سرمایه خود را از مبلغ 900000 ریال به مبلغ 950000 ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1050000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: 1 -آقای سیدروح اله حسینی ور کیانی به شماره ملی 049168XXXX دارنده 50000 ریال سهم الشرکه 2 - خانم رضوانه شامانی به شماره ملی 049331XXXX دارنده 950000 ریال سهم الشرکه 3 -آقای حسنین میرزایی به شماره ملی 045148XXXX دارنده 50000 ریال سهم الشرکه پ 980405XXXX42871 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدروح اله حسینی ور کیانی به شماره ملی 049168XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم رضوانه شامانی به شماره ملی 049331XXXX بسمت رییس و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها –و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد . پ 980405XXXX57730 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند: آقای حسنین میرزایی به کد ملی 045148XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای سید روح الله حسینی ور کیانی به کد ملی 049168XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ خانم رضوانه شامانی به کد ملی 049331XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا آقای سید روح الله حسینی ور کیانی به کد ملی 049168XXXX منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است پ 970202XXXX31179 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محسن علیزاده به کد ملی 138216XXXX با دریافت مبلغ 500000 ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. ـ آقای آقای علی رحیمی اتانی به کد ملی 221985XXXX با دریافت مبلغ 500 . 000 ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 2000000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ـ اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: ـ خانم رضوانه شامانی به کد ملی 049331XXXX دارای 900000 ریال سهم الشرکه ـ آقای سید روح الله حسینی ور کیانی به کد ملی 049168XXXX دارای 50000 ریال سهم الشرکه ـ آقای حسنین میرزایی به کد ملی 045148XXXX دارای 50000 ریال سهم الشرکه پ 951217XXXX94950 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم رضوانه شامانی به کد ملی 049331XXXX با پرداخت مبلغ 900000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت ـ آقای سید روح الله حسینی ور کیانی به کد ملی 049168XXXX با پرداخت مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت ـ آقای حسنین میرزایی به کد ملی 045148XXXX با پرداخت مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت ـ در نتیجه سرمایه شرکت ار مبلغ 1000000 ریال به 2000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 2 الی 10 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ـ محل شرکت به تهران ـ شهرک شهید محلاتی ـ خیابان ولایت چهارم ـ خیابان ولایت سوم ـ پلاک 2 ـ مجتمع فراز ـ بلوک شرقی ـ طبقه 12 ـ واحد 1205 ـ کدپستی 195576XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ـ اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: ـ آقای محسن علیزاده به کد ملی 138216XXXX دارای 500000 ریال سهم الشرکه ـ آقای علی رحیمی اتانی به کد ملی 221985XXXX دارای 500000 ریال سهم الشرکه ـ خانم رضوانه شامانی به کد ملی 049331XXXX دارای 900000 ریال سهم الشرکه ـ آقای سید روح الله حسینی ور کیانی به کد ملی 049168XXXX دارای 50000 ریال سهم الشرکه ـ آقای حسنین میرزایی به کد ملی 045148XXXX دارای 50000 ریال سهم الشرکه پ 951217XXXX28191 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسنین میرزایی به کد ملی 045148XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ـ خانم رضوانه شامانی به کد ملی 049331XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای سید روح الله حسینی ور کیانی به کد ملی 049168XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است پ 951217XXXX49136 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/21:

آگهی تغییرات شرکت یکتا ابنیه باتیس با مسیولیت محدود به شماره ثبت 478208 و شناسه ملی 140051XXXX3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب گردیدند. آقای محسن علیزده به شماره ملی 138216XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ـ آقای علی رحیمی اتانی به شماره ملی 221985XXXX به سمت رییس هییت مدیره کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت ازقبیل چک وسفته وبروات و قرار دادها وعقود اسلامی واوراق شهرداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عطااله امیدی به شماره ملی 428089XXXX با دریافت 500000 ریال کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.در نتیجه سرمایه شرکت از 1500000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل است محسن علیزاده 138216XXXX دارای 500000 ریال علی رحیمی اتانی 221985XXXX دارای 500000 ریال پ 950921XXXX41683 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن علیزاده شماره ملی: 138216XXXX با پرداخت 500000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 1500000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل است محسن علیزاده 138216XXXX دارای 500000 ریال علی رحیمی اتانی 221985XXXX دارای 500000 ریال عطا اله امیدی 428089XXXX دارای 500000 ریال پ 950921XXXX32465 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/12:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سید عماد حسینی نژاد به شماره ملی 459137XXXX و سید بهزادحسینی نژاد به شماره ملی 459210XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه از 2000000 ریال به 1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بدین شرح می باشد عطااله امیدی به شماره ملی: 428089XXXX دارنده مبلغ 500000 ریال علی رحیمی اتانی به شماره ملی: 221985XXXX دارنده مبلغ 500000 ریال پ 941012XXXX90268 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/12:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب گردیدند. عطااله امیدی به شماره ملی 428089XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و علی رحیمی اتانی به شماره ملی 221985XXXX به سمت رییس هییت مدیره و کلیه اوراق واسناد بهادار وتعد آور شرکت ازقبیل چک وسفته وبروات و قرار دادها وعقود اسلامی واوراق شهرداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 941012XXXX36105 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/12:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:عطااله امیدی به شماره ملی: 428089XXXX با پرداخت 500000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد و علی رحیمی اتانی به شماره ملی: 221985XXXX با پرداخت 500000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفتند.ودر نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 2000000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد عطااله امیدی به شماره ملی: 428089XXXX دارنده مبلغ 500000 ریال علی رحیمی اتانی به شماره ملی: 221985XXXX دارنده مبلغ 500000 ریال سید عماد حسینی نزاد به شماره ملی 459137XXXX دارنده مبلغ 500000 ریال سید بهزاد حسینی نزاد به شماره ملی 459210XXXX دارنده مبلغ 500000 ریال پ 941012XXXX62772 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/09:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود یکتا ابنیه باتیس در تاریخ 09/06/1394 به شماره ثبت 478208 به شناسه ملی 140051XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات ساختمانی و محاسبات فنی و اجرایی مربوط به کلیه کارهای ساختمانی اعم از شهری و روستایی تاسیسات نفت وگاز کاوش های زمینی صنعت ومعدن نیرو ارتباطات کشاورزی مرمت آثار باستانی راهسازی پل سازی سدسازی تونل سازی لوله کشی اعم از لوله کشی آب کانال کشی مشاوره تهیه طرح نظارت ساختمانی واردات و صادرات کلیه معاملات مجاز تجاری اخذ و اعطای نمایندگی تاسیس شعبه اخذ وام و اعتبارات از کلیه موسسات و بانکهای مجاز داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: .تهران ـ صادقیه ـ بلوار آیت الله کاشانی ـ ابتدای حسن آباد ـ پلاک 430 ـ واحد 55 کدپستی 148181XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: سیدبهزاد حسینی نژاد به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 459210XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه ـ سیدعماد حسینی نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 459137XXXX دارنده 500000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ 940609XXXX08632 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی