اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 356488

شناسه ملی: 10104024150

تاریخ ثبت: 1394/12/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

کد پستی: 1919713357

آدرس: تهران خیابان میرداماد ، خیابان دکتر مصدق شمالی نفت شمالی ، پلاک 15 ، ساختمان سایان ، طبقه 5 ،

تاریخ تاسیس: 1394/12/12

تاریخ تاسیس: 1388/05/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/03/06:

10,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/25:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل همراه با امضا رییس هییت مدیره یا به صورت جایگزین امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980125XXXX11431 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ویستا ارتباطات پیشرو به شناسه ملی 140073XXXX3 ، آقای روح اله رضایی به شماره ملی 007294XXXX ، آقای محمد خلج قاسم آبادی به شماره ملی 006962XXXX ، آقای حامد باقرنژاد احمدنیان به شماره ملی 006173XXXX و آقای حسام خواجه پور به شماره ملی 006829XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 103800XXXX0 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 101001XXXX0 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 970828XXXX69415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمود طلایی به شماره ملی 038367XXXX به نمایندگی از شرکت ویستا ارتباطات پیشرو به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ آقای محمد خلج قاسم آبادی به شماره ملی 006962XXXX به سمت نایب رییس مدیره. 3 ـ آقای روح اله رضایی به شماره ملی 007948787 به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ آقای حسام خواجه پور به شماره ملی 006829XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره. 5 ـ آقای حامد باقرنژاد احمدنیان به شماره ملی 006173XXXX به سمت عضو هییت مدیره. انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. در خصوص مکاتبات اداری، امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 970828XXXX00704 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهام شرکت به دو بلوک الف و ب تقسیم میشود. در نقل و انتقالات هر یک از سهامداران به اشخاص دیگر، بلوک سهام تغییر نخواهد کرد. لذا ماده 5 اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید. شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 5 عضو اصلی اداره گردد. سه نفر از اعضای هییت مدیره با رای اکثریت صاحبان سهام بلوک الف و دو نفر از اعضای هییت مدیره با رای اکثریت صاحبان سهام بلوک ب حاضر در مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می گردند. مدیران کلا یا بعضاً قابل عزل می باشند و در نتیجه ماده 31 اساسنامه به شرح مزبور اطلاح گردید. پ 970828XXXX95417 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان میرداماد، خیابان دکتر مصدق شمالی(نفت شمالی)، پلاک 15 ، ساختمان سایان، طبقه 5 ، کدپستی 191971XXXX تغییر یافت . پ 970828XXXX13621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و در نتیجه ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید پ 950228XXXX37169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:حسام خواجه پور ک م 006829XXXX و سیدمحمود سید علوی ک م 007379XXXX و هومن خواجه پور ک م 001265XXXX و محمدعلی لولاچی ک م 006618XXXX به سمت اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ 950228XXXX96487 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حسام خواجه پور ک م 006829XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و سیدمحمود سید علوی ک م 007379XXXX به سمت رییس هییت مدیره و هومن خواجه پور ک م 001265XXXX به سمت عضو هییت مدیره ومحمدعلی لولاچی ک م 006618XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 950228XXXX09242 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-در خصوص رسمیت تصمیمات مجمع عمومی عادی مقرر گردید تصمیمات همواره با اکثریت مجموع 60 درصد بعلاوه یک رای رسمیت خواهد یافت مگر در خصوص انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد و در نتیجه ماده 26 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید پ 950228XXXX83793 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای حسام خواجه پور کد ملی 006829XXXX - خانم الهام همایون والا کد ملی 005836XXXX - آقای هومن خواجه پور کد ملی 001265XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند - خانم آترا وطن پرست فرزند مجید دارای شماره ملی 001731XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین وطن پرست بشماره ملی 001731XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. پ 941218XXXX89534 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/12:

آگهی تغییرات شرکت طراحان ایده و تبلیغ نیوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 356488 و شناسه ملی 101040XXXX0 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به فنا وری اطلاعات و تجارت الکترونیک نیوار تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به عبارت ارایه خدمات تجارت با تلفن همراه و تجارت الکترونیک در بازار داخلی و بین المللی به منظور توسعه مبادلات تجاری در بازار، فعالیت در زمینه بررسی دورنمای تکنولوژی و کسب و کار مبتنی بر فن آوری اطلاعات در زمینه های مختلف، فعالیت در زمینه مدیریت و ارزیابی و نظارت بر اجرای پروژه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات، برقراری اتحاد استراتژیک با شرکت های رایانه ای و فن آوری اطلاعات داخلی و خارجی موفق و همکاری و مشارکت با آنها در اجرای پروژه های بزرگ انفورماتیکی، صادرات و واردات تجهیزات انفورماتیکی و سرمایه گذاری در اجرای طرح های انفورماتیکی و مشارکت در شرکت های ایرانی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت،، ارایه خدمات و راهکارهای مجاز در زمینه گسترش تجارت الکترونیک مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور و شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی، انجام امور بازرگانی مجاز خرید سهام، تاسیس و ثبت هرگونه شرکت با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و یا خارجی، انجام فعالیتهای حق العمل کاری، پیمانکاری، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام کلیه امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت تغییر یافت و ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. سال مالی شرکت از روز اول مهر هر سال به روز اول فروردین هر سال تغییر یافت و در نتیجه ماده 51 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد پ 930710XXXX84444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 10000000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 940505XXXX85425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسام خواجه پور به کد ملی 006829XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره. خانم الهام همایون والا به کد ملی 005836XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای هومن خواجه پور به کد ملی 001265XXXX به سمت عضو هییت مدیره. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 940517XXXX53644 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای حسام خواجه پور به شماره ملی 006829XXXX1 و خانم الهام همایون والا به شماره ملی 005836XXXX و خانم زهرا تکییان به شماره ملی 006050XXXX و هم چنین خانم آترا وطن پرست به شماره ملی 001731XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین وطن پرست به شماره ملی 001731XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ 1782753 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/26:

شرکت فوق در تاریخ 25/5/1388 تحت شماره 356488 و شناسه ملی 101040XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/5/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تنظیم تهیه مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ سعادت آباد م فرهنگ ابتدای بلوار 24 متری ساختمان آیین پ 9 ط 4 واحد 9 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 888091186 مورخ 21/5/1388 نزد بانک سامان شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حسام خواجه پور به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم الهام همایون والا به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم زهرا تکییان به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم الهام همایون والا به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی وعلی البدل: 18 آقای مهدی حسینی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای امیرعلی وطن پرست به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی