اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 372382

شناسه ملی: 10320221461

تاریخ ثبت: 1389/01/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران بلوار فردوس تقاطع آسیا 12 متری بهاران

تاریخ تاسیس: 1389/01/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/01/31:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/12/1394 و مجوز شماره 372382/15 , 942 مورخ 22/12/94 اداره کل تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین جلالی پور 003637XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای محسن یوسفی 005267XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ مریم جلالی فراهانی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. و آقای حسین جلالی پور 003637XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی به مدت سه سال انتخاب گردید.کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا حسین جلالی پور مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت ـ محسن یوسفی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود. و در غیاب رییس هییت مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ 951106XXXX87819 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/1394 و مجوز شماره 372382/15 , 942 مورخ 22/12/94 اداره کل تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین جلالی پور 003637XXXX ـ آقای محسن یوسفی 005267XXXX و خانم مریم جلالی فراهانی 006183XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم اکرم کسب کار 004689XXXX و خانم شیرین جلالی پور 001105XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . ـ آقای علی داودی 590993XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه یوسفی 005492XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 951106XXXX84333 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/02/13:

شرکت فوق در تاریخ 31/1/1389 تحت شماره 372382 و شناسه ملی 103202XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/1/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید انواع محصولات کشاورزی زراعت باغبانی مرغداری گاوداری پرورش ماهیها و بقیه مطابق با ماده 3 اساسنامه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران بلورا فردوس تقاطع آسیا 12 متری بهاران پ 20 ط چهارم. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به سی و پنج سهم 000/300 ریالی که تعداد سی و پنج سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 891716 مورخ 7/1/1389 نزد بانک توسعه تعاون شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حسین جلالی پور به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محسن یوسفی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم اکرم کسب کار به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 45 خانم مریم جلالی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 آقای حسین جلالی پور به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیر عامل به اتفاق محسن یوسفی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای علی داودی به عنوان بازرس اصلی 28 خانم فاطمه یوسفی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/1/1389 تحت شماره 372382 و شناسه ملی 103202XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/1/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید انواع محصولات کشاورزی زراعت باغبانی مرغداری گاوداری پرورش ماهیها و بقیه مطابق با ماده 3 اساسنامه 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار فردوس تقاطع آسیا 12 متری بهاران پ 20 ط چهارم 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به سی و پنج سهم 000/300 ریالی که تعداد سی و پنج سهم با نام میباشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 891716 مورخ 7/1/1389 نزد بانک توسعه تعاون شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسین جلالی پور به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محسن یوسفی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم اکرم کسب کار به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 ـ 5 ـ خانم مریم جلالی بسمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ آقای حسین جلالی پور به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل به اتفاق محسن یوسفی نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای علی داودی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ خانم فاطمه یوسفی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی