اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320126500

تاریخ ثبت: 1388/09/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ شهید مطهری

تاریخ تاسیس: 1388/09/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/18:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/18:

شرکت فوق در تاریخ 18/9/88 تحت شماره 366851 و شناسه ملی 103201XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/9/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی طرح ها و پروژه های اقتصادی و مالی در داخل و خارج از کشور، ارایه خدمات مشاوره ای و تهیه طرح های توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها و پروژه ها و مشاوره درخصوص مسایل اقتصادی و تامین مالی طرح ها و پروژه ها و شناسایی فرصت های لازم برای امور اقتصادی و سرمایه گذاری و بررسی و ارزیابی بازار در داخل و خارج از کشور که موردنیاز صنعت، بخش یا سازمانهای مختلف می باشد. طراحی، برنامه ریزی، مکان یابی و مدل سازی و بررسی مسایل اقتصادی، بررسی و نظارت و کنترل در نحوه هزینه طرح ها و پروژه ها که از طریق سیستم بانکی و یا سایر روشها تامین مالی شده اند. جمع آوری اطلاعات و مشاوره درخصوص ترکیب و تلفیق اطلاعات اعتباری مشتریان بالقوه و بالفعل سیستم بانکی و اعتباری کشور و اعتبارسنجی مشتریان و بررسی ریسک های مالی و اعتباری شرکتهای درخواست کننده اعتبار، مشاوره در امور مالی، فاینانس و امور استراتژیک و برنامه ریزی در امور کسب و کار انتخاب شریک یا نماینده تجاری صنعتی و سرمایه گذاری، مشاوره به شرکتهای ایرانی و خارجی جهت انجام فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران و همچنین مشاوره و اخذ مجوز برای شرکتهای ایرانی جهت انجام فعالیتهای اقتصادی و تعیین فرصتهای سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور، مشاوره و تهیه سیستمهای مالی، مالیاتی، حسابداری، تجزیه و تحلیل سیستم های سازمانی و بررسی و ارزیابی سیستم های مدیریتی و ارایه تکنیک ها و روشها برای ارتقا سیستم سازمانی و مدیریت بهتر سازمان، طراحی، اجرا، و برگزاری کنفرانسها، همایشها، کارگاهها و جلسات توجیهی و آموزشی موردنیاز سازمانها در رابطه با فعالیتهای شرکت، جمع آوری اطلاعات و مشاوره درخصوص تهیه گزارش مالی، اعتباری، اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارایه به سازمانها و مراکز مالی و اعتباری کشور، انجام اتوماسیون اداری برای سازمانها و ارگانها، انجام کلیه امور مالی و شرکتها به سازمانها و مراکز و اخذ نمایندگی از آنان جهت مراجعه به سازمانها و ارگانهای مختلف و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انجام کلیه امور بازرگانی مجاز و صادرات و واردات کالا و خدمات و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و سایر فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران خ شهید مطهری پ 119 ط سوم 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 121881751 مورخ 12/9/88 نزد بانک پاسارگاد شعبه سلیمان خاطر پرداخت گردیده است 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 شرکت پیمان مدار صنعت سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن خورشیدی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای شهبد آقابابایی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای سیدرضا شایسته به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای ابراهیم قاسمی طاهری به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 خانم پریسا حسینی به سمت عضو هییت مدیره. 6 5 آقای ابراهیم قاسمی طاهری به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضا ثابت مدیر عامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل یا رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای حسین آدمیان به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم پونه بابایی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی