اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3644

شناسه ملی: 10980302722

تاریخ ثبت: 1390/05/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/05/18

آدرس: خوزستان شهرستان ایذه بلوار مدرس کوچه رستگار

کد پستی: 6391964439

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/18:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نرگس کیانی اصل به شماره ملی 184160XXXX ـ پیام جوهر به شماره ملی 005980XXXX و مرضیه قاسمی به شماره ملی 184195XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. فاطمه ستاری به شماره ملی 393256XXXX به عنوان بازرس اصلی و دل افروز غنچه به شماره ملی 184039XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960218XXXX79130 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: نرگس کیانی اصل به شماره ملی 184160XXXX مدیرعامل ـ پیام جوهر به شماره ملی 005980XXXX رییس هییت مدیره و مرضیه قاسمی به شماره ملی 184195XXXX نایب رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقوداسلامی و نامه های اداری با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960218XXXX82181 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انجام خدمات مشاوره فنی و تخصصی در گروهای شهرسازی و معماری، راه و ترابری، مهندسی آب، مطالعات کشاورزی، انرژی، پست و مخابرات، صنعت، معدن، نفت و گاز، مطالعات آماری، خدمات مدیریت، خدمات برنامه ریزی و اقتصاد، تخصصهای مشترک در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 960218XXXX34573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به خشت سازان مهتاب تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960218XXXX01580 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/18:

شرکت: فنی مهندسی خشت سازان مهتاب ( سهامی خاص) تحت شماره 3644 مورخ 18/5/1390 به شماره شناسه ملی 109803XXXX2 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود: 1 نام شرکت: فنی مهندسی خشت سازان مهتاب ( سهامی خاص) 2 موضوع شرکت: طراحی و ساخت و نظارت کلیه پروژه های ابنیه اعم از چوبی آجری فلزی بتنی و. . و ایجاد فضای سبز زهکشی نظارت کلیه عملیات راهسازی پل سازی سدسازی اجرای عملیات خاکی آسفالت سازی اجرای انواع فنداسیون حفاری و تزریق کانال کشی لوله کشی و اجرای پروژه های آب و فاضلاب ساخت انواع سوله آرماتوربندی قالب بندی انواع جوشکاری برشکاری سندپلاست رنگ آمیزی انجام کلیه فعالیتهای خدماتی و تاسیس اتی خدمات فنی مهندسی نقشه کشی و نقشه برداری لوله کشی گاز طبخ و سرویس دهی غذا باغبانی تامین نیروی انسانی صادرات و واردات انواع کالاهای تجاری مجاز شرکت در نمایشگاه های بین المللی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات ایجاد و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ازبانکها و موسسات دولتی و غیر دولتی 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که مبلغ 000/350 ریال آن نقدا" طی گواهی شماره 349/10940/57 مورخ 18/5/1390 بانک تجارت پرداخت و مبلغ 000/650 ریال آن در تعهد سهامداران میباشد. 4 مرکز اصلی شرکت: خوزستان شهرستان ایذه بلوار مدرس کوچه رستگار کدپستی 639196XXXX 5 مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 6 اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه خواهدبود. 7 اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای پیام جوهر به عنوان مدیر عامل و خانم نرگس چاربنیچه عینی به عنوان رییس هییت مدیره و خانم مرضیه قاسمی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8 حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک، سفته بروات قرارداد ها) با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 9 بازرسین عبارتند: از آقای کامران مومنی نیا بازرس اصلی و خانم دل افروز غنچه بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 10 روزنامه نشاط خوزستان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی