اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 289243

شناسه ملی: 10103253676

تاریخ ثبت: 1385/10/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تصفیه تهران خیابان 15 خرداد شرقی کوچه سرپولک کوچه حمام چال پاساژ محمد طبقه همکف شماره

کد پستی: 1165786446

تاریخ تاسیس: 1385/10/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/10/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای محمدامیری رامشه کد ملی ( 003302XXXX ) به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد نشانی محل تصفیه: تهران خیابان 15 خرداد شرقی کوچه سرپولک کوچه حمام چال پاساژ محمد طبقه همکف شماره کدپستی 116578XXXX می باشد پ 950114XXXX03946 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فو ق در تاریخ 24/10/1385 تحت شماره 289243 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/10/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات در زمینه تهیه _ توزیع لوازم پزشکی _ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی _ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و اخذ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام از بانکها. 2 - مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهرستان تهران خ 15 خرداد شرقی ک سرپولک ک حمام چال پاساژ محمد ط 3 پ 404 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال. 4 - مدیران شرکت: 1 - 4 - سید محمد رجایی به سمت رییس هییت مدیره. 2 - 4 - سهیل شاکری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 - 4 - محمدرضا میرزا محمد به سمت عضو هییت مدیره. 4 - 4 - محمد امیری رامشه به سمت عضو هییت مدیره. 5 - 4 - محمدرضا میرزا محمد به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی