اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 108051

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/12/17:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/3/87 شرکت مزبور که در تاریخ 1/4/87 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان 1386 بتصویب رسید. محمدتقی عفاف به سمت بازرس اصلی و محسن سلیمانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حمید و سید حسین هردو گرامی و مرتضی نورسته فر بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/3/87 سید حمید گرامی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و سید حسین گرامی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضا مدیر عامل و یا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/10/29:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/7/87 شرکت مزبور که در تاریخ 11/10/87 واصل گردید: محمدتقی عفاف به سمت بازرس اصلی و محسن سلیمانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/01/20:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/1/85 شرکت مزبور که در تاریخ 30/7/85 واصل گردید. آقای محمدتقی عفاف به سمت بازرس اصلی و آقای محسن سلیمانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سیدحمید گرامی سیدحسین گرامی مرتضی نورسته فر بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/1/85 آقایان سیدحمید گرامی مدیر عامل و رییس هییت مدیره و سیدحسین گرامی به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات غیرتعهدآور با امضا مدیر عامل و یا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/3/82 شرکت مزبور که در تاریخ 12/5/82 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/81 به تصویب رسید. آقای غلامحسین بهزادپور به سمت بازرس اصلی و آقای قدرت اله زارعین به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 30/9/81 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: بند 2 ماده 13 اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت هییت مدیره مرکب از 3 نفر عضو اصلی می باشند که برای مدت 2 سال انتخاب می شوند انتخاب مجدد هریک ازاعضا هییت مدیره بلامانع است که در این رابطه آقایان سیدحمید گرامی سیدحسین گرامی مرتضی نورسته فر به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/9/81 آقایان سیدحمید گرامی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و سیدحسین گرامی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مرتضی نورسته فر به سمت عضو هییت مدیره انتخاب و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور چک سفته بروات و غیره باامضا هریک از اعضا هییت مدیره بامهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و غیرتعهدآور باامضا مدیر عامل یاهریک از اعضا هییت مدیره بتنهایی بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/3/81 شرکت مزبور که در تاریخ 24/4/81 واصل گردید: 1 آقای سیدجواد ذکایی بسمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین بهزادپور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 3 اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل آقایان حسین امین سیدحمید گرامی و محمدحسن دهقان آزاد به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و خانم زهره امین به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. 5 بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/3/81 آقای حسین امین بسمت رییس هییت مدیره و سیدحمید گرامی بسمت نایب رییس هییت مدیره و مرتضی نورسته بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی