اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 36896

شناسه ملی: 10200449617

تاریخ ثبت: 1392/06/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

کد پستی: 5157967676

آدرس: به نشانی جدید استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز ، ولیعصر ، خیابان همام تبریزی ، کوچه بنفشه ، کوچه میخک شرقی ، پلاک 59 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1392/06/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/06/02:

1,001,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/06/01:

650,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/06/31:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدامیر میرسلیمانی به کد ملی 138218XXXX بهبود نجارزاده به کد ملی 138279XXXX اشکان اظهری سرای به کد ملی 138203XXXX محمدفتاحی به کد ملی 137749XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 981102XXXX71186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هییت مدیره از 6 نفر به 4 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 981102XXXX43395 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدفتاحی به کد ملی 137749XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره سیدامیر میرسلیمانی به کد ملی 138218XXXX به سمت رییس هییت مدیره بهبود نجارزاده به کد ملی 138279XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره اشکان اظهری سرای به کد ملی 138203XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضای مدیر عامل یا یکی ازاعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی ازاعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 981102XXXX24670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدامیر میرسلیمانی به کد ملی 138218XXXX بهبود نجارزاده به کد ملی 138279XXXX اشکان اظهری سرای به کد ملی 138203XXXX محمدفتاحی به کد ملی 137749XXXX سیدمحمد موسوی به کد ملی 137847XXXX امیررضا خلیلی کندوجانی به کد ملی 138276XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 980614XXXX82459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیر میرسلیمانی به کد ملی 138218XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره بهبود نجارزاده به کد ملی 138279XXXX به سمت رییس هییت مدیره اشکان اظهری سرای به کد ملی 138203XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره سیدمحمد موسوی به کد ملی 137847XXXX به سمت عضو هییت مدیره محمدفتاحی به کد ملی 137749XXXX به سمت عضو هییت مدیره امیررضا خلیلی کندوجانی به کد ملی 138276XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها و اوراق عادی و اد اری با امضای یک امضا از سه امضا (سیدامیر میرسلیمانی ـ بهبود نجارزاده ـ اشکان اظهری سرای) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980614XXXX63717 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید ازتعداد 1000 سهم 1000 ریالی به تعداد 1001 سهم 1000 ریالی از محل واریز نقدی از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1001000 ریال افزایش یافت ومبلغ افزایشی که 1000 ریال می باشد طی گواهی بشماره 8664/2/98200 مورخه 02/06/98 بانک اقتصاد نوین شعبه ولیعصر تبریز به حساب شرکت واریز گردید ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 1001000 ریال منقسم به تعداد 1001 سهم 1000 ریالی بانام می باشد. تعداد اعضای هییت مدیره مندرج در ماده مربوطه اساسنامه از 5 نفر به 6 نفر افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980609XXXX96906 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول محمدزاده قره بلاغ به کد ملی 137832XXXX مهدی کنعانی هفتدران به کد ملی 138219XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 980609XXXX73873 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 650000 ریال طی گواهی بانکی شماره 8663/2/98200 مورخ 02/06/98 بانک اقتصاد نوین شعبه ولیعصر تبریز پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت 100 % پرداخت شده می باشد. ش 980609XXXX19254 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز، ولیعصر ، خیابان همام تبریزی ، کوچه بنفشه ، کوچه میخک شرقی ، پلاک 59 ، طبقه همکف کدپستی 515796XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980403XXXX97967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیر میرسلیمانی به کد ملی 138218XXXX به سمت رییس هییت مدیره بهبود نجارزاده به کد ملی 138279XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره اشکان اظهری سرای به کد ملی 138203XXXX به سمت عضو هییت مدیره سیدمحمد موسوی به کد ملی 137847XXXX به سمت عضو هییت مدیره محمدفتاحی به کد ملی 137749XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای یک امضا از سه امضا (سیدامیر میرسلیمانی ـ بهبود نجارزاده ـ اشکان اظهری سرای) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970313XXXX66528 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدامیر میرسلیمانی به کد ملی 138218XXXX و بهبود نجارزاده به کد ملی 138279XXXX و اشکان اظهری سرای به کد ملی 138203XXXX و محمدفتاحی به کد ملی 137749XXXX و سیدمحمد موسوی به کد ملی 137847XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. رسول محمدزاده قره بلاغ به کد ملی 137832XXXX و مهدی کنعانی هفتدران به کد ملی 138219XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 970313XXXX77815 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 6 نفر به 5 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970313XXXX21767 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید شرکت: تبریز ـ ایل گلی ـ کوی فردوس ـ کوی محلاتی ـ شقایق 2 ـ پلاک 23 کدپستی 516795XXXX تغییر یافت و در نتیجه ماده 4 اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح گردید. ش 941202XXXX46798 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/07:

شرکت فوق در تاریخ 31/06/1392 شماره ثبت 36896 و شناسه ملی 102004XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 07/07/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر آزادی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام و ارایه خدمات فنی و آزمایشگاهی در امور مرتبط با آزمایشهای ژیوتکنیک، ژیوفیزیک، بتن، مصالح سازه ای، راه سازی و تاسیسات مکانیکی و برقی، جوش در ساخت و سازی انجام بررسی ها، مشاوره، محاسبه و اجرا در زمینه طرحهای صنعتی معدنی، ساختمانی، ژیوتکنیک، ژیوفیزیک کشاورزی، عمرانی، اجرای طرح های زیربنایی از جمله شهرسازی سدسازی، پل سازی، نیروگاه، راه و ساختمان، طراحی و محاسبه و اجرای اماکن مذهبی، آموزشی، ورزشی، اداری، تجاری، خدماتی، مسکونی، بیمارستان و مراکز درمانی، طرحهای تاسیساتی اعم از الکتریکی و مکانیکی، حرارتی و برودتی لوله کشی و تاسیسات شهری نظیر آب و فاضلاب، گاز و خطوط انتقال و توزیع نیرو آبیاری و زهکشی تهیه طرحهای توجیهی و فنی و اقتصادی و طراحی، نظارت، مدیریت، اجرای پروژه های موجود و تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در موارد فوق الذکر امور مربوط به محوطه سازی اعم از جدول کشی طراحی المان و نمادهای شهری ایجاد شهرک آپارتمان و هر گونه پروژه ساختمانی دیگر انجام پروژه ها و طرحهای عمرانی بصورت مدیریت پیمان طراحی و اجرای مجموعه طرح و نقشه دو بعدی و سه بعدی مرتبط با حوزه عمران انجام کلیه آزمایشات کنترل کیفی مصالح عمرانی تعمیر و نگهداری ساختمان و ابنیه و تعمیرات اساسی تجهیزات طراحی ساخت نظارت و پشتیبانی پروژه های عمرانی احداث کانال های انتقال و انحراف آب تاسیسات زیربنایی شهری و کارهای آبی ماسه پاشی (سند بلاست) حفاظت کاتدی ایستگاههای پمپاژ سیستم اسپرینکلر (افشانگ) سیستم های خبر و هشدار دهنده بررسی تدوین و اجرای طرحهای انتقال تکنولوژی ارایه خدمات در زمینه مدیریت و بهره برداری از واحدهای تولیدی ارایه خدمات در زمینه بررسی و برگزاری مناقصه های داخلی و بین المللی به منظور انتخاب پیمانکاری و تنظیم و تدوین قراردادهای مرتبط نصب و راه اندازی خطوط تولید شامل ماشین آلات تجهیزات تاسیسات مربوط نقشه برداری و نقشه کشی طراحی و اجرای سیستم های مدیریت تولید و کنترل پروژه های انبار همکاری و مشارکت با موسسات فنی و مهندسی خارجی در زمینه طراحی نظارت و مدیریت اجرای پروژه ها واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شرکت ترخیص اموال منقول و غیر منقول شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اخذ و یا اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی ایجاد شعب در نقاط مختلف کشور پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز خیابان رسالت میدان رسالت جنب کوی سپهر پلاک 6 تلفن 4453193 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی شماره 1378/1002 مورخ 17/06/1392 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای امیر محمد اسماعیلی به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای میلاد راپل به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 آقای رسول محمد زاده قره بلاغ به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای مسعود موحدی پور به سمت عضو هییت مدیره 5 5 آقای محسن رستمی به سمت عضو هییت مدیره 6 5 آقای نقی موثق چمن زمین به سمت عضو هییت مدیره 7 5 آقای اسماعیل بابازاداه به سمت عضو هییت مدیره 8 5 آقای اسماعیل بابازاده اسبق به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری به امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای بهزاد توفیق به سمت بازرس اصلی 2 8 آقای کاوه کاوسی به سمت بازرس علی البدل ش 001010XXXX116177XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی