اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 220

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/06/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 7/4/84 و هییت مدیره مورخه 8/4/84 شرکت تعاونی دامداران 1329 نیلگون خاش ثبت شده به شماره 220 تغییرات که طی شماره 429 - 14/4/84 اداره تعاون خاش واصل شده است در شرکت مزبور بوقوع پیوسته است. آقایان محمد قدوس کهرازه، خالقداد کهرازه و محمد حسین کهرازهی به عنوان اعضای اصلی و آقای محمد یوسف کهرازایی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند محمد قدوس کهرازه به عنوان رییس هییت مدیره و آقای خالقداد کهرازه به عنوان نایب رییس و محمد حسین کهرازهی به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند، آقای نادر کهرازه به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال مالی انتخاب شد و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار با امضای محمد قدوس کهرازه رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان نایب رییس آقای خالقداد کهرازه به اتفاق آقای نادر کهرازه مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای نادر کهرازه مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. آقای عبدالرحیم کهرازه و آقای درا کهرازه به ترتیب به سمت بازرسان اصلی، علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خاش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی