اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6942

شناسه ملی: 10861317487

تاریخ ثبت: 1386/12/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/12/25

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:.انتخاب اعضا هییت مدیره: معصومه رضایی رشنودی به شماره ملی 418929XXXX کریم زبردستی به شماره ملی 407042XXXX هدایت صفی پور به شماره ملی 418921XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. تعیین سمت اعضا هییت مدیره: معصومه رضایی رشنودی به شماره ملی 418929XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره کریم زبردستی به شماره ملی 407042XXXX به سمت رییس هییت مدیره هدایت صفی پور به شماره ملی 418921XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. تعیین دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقود اسلامی و اوراق عادی واداری و رسمی شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی وعلی البدل: سمیرا صالحی به شماره ملی 407349XXXX به سمت بازرس اصلی وخیر بانو سپهوند به شماره ملی 612965XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960720XXXX59893 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین احمدی به شماره ملی 407258XXXX هدایت صفی پور به شماره ملی 418921XXXX معصومه رضایی رشنودی به شماره ملی 418929XXXX تا تاریخ 06/06/1396 . ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: حسین احمدی به شماره ملی 407258XXXX به سمت رییس هییت مدیره هدایت صفی پور به شماره ملی 418921XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره معصومه رضایی رشنودی به شماره ملی 418929XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 06/06/1396 . ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ سمیرا صالحی به شماره ملی 407349XXXX به عنوان بازرس اصلی، خیربانو سپهوند به شماره ملی 612965XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 940814XXXX29581 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت ندا گستر افلاک (سهامی خاص) که در تاریخ 25/12/86 تحت شماره 6942 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه 25/12/86 تکمیل گردیده است جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 _ موضوع شرکت: دربرگیرنده امور پیمانکاری ارتباطات مربوط به مخابرات صوتی- تصویری ـ داده ای- ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده- شبکه های انتقال سیمی و بی سیمی- شبکه های ماهواره ای و نظایر آن و همچنین دربرگیرنده امور پیمانکاری رشته تاسیسات و تجهیزات مربوط به خطوط انتقال ( آب- نفت و غیره)- تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی- سیستم های سردکننده ساختمان- تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و برق و فاضلاب)- انتقال زباله- تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب- وسایل انتقال (آسانسور- پله برقی و ..) سیستم خبر و هشدار دهنده- تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رخشویی خانه- سیستم های ارتباطی و شبکه های رایانه ای ساختمان- ماسه پاشی- حفاظت کاتدی- پوشش (لاینیگ) و نظایر آن. 2 _ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 _ مرکز اصلی شرکت: خرم آباد- خ انقلاب- کوچه 9 آراسته- نبش شرکت پرشین. 4 _ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که 100 % آن طبق گواهی 137/6087 - 11/12/86 بانک مسکن به حساب جاری 72 - 8574 واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 _ میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: سجاد رضایی رشنودی 17 سهم- معصومه رضایی رشنودی 17 سهم- حسین احمدی 16 سهم- کریم زبردستی 17 سهم- هدایت صفی پور 17 سهم- روح اله گودرزی مهر 16 سهم. 6 _ اولین مدیران و دارندگان حق امضا : حسین احمدی بسمت رییس هییت مدیره و معصومه رضایی رشنودی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و هدایت صفی پور بسمت نایب رییس هییت مدیره و کریم زبردستی به عنوان عضو هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب و مقرراً کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بانکی نظیر چک- سفته- برات و غیره با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. و در غیاب ایشان با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 _ اختیارات مدیرعامل: برابر اساسنامه. 8 _ بازرس اصلی و علی البدل شرکت: سمیرا صالحی و خیربانو سپهوند به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال تعیین گردیدند. 9 _ روزنامه جمهوری اسلامی درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی