اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/06/18:

48,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/07/25:

طبق اساسنامه و شرکتنامه شرکت تعاونی مسکن جهان اطمینان ملایر که در مورخ 18/6/86 تحت شماره 1602 ثبت گردید جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور درج می گردند. 1 موضوع شرکتنامه: تهیه زمین و ساخت مسکن برای اعضا تعاونی 2 مرکز اصلی: ملایر خیابان سعدی کوچه پروین بن بست سوم پلاک 1507 3 سرمایه اولیه: مبلغ 000/000/48 ریال که مبلغ 000/000/16 ریال نقداً پرداخت و بقیه در تعهد اعضا می باشد. 4 مدت تعاونی: از تاریخ ثبت به مدت پنج سال می باشد. 5 اعضا اصلی و علی البدل هییت مدیره: آقایان رضا یارمحمد توسکی، علی صفایی و احمد غیاثوند به سمت اعضا اصلی و آقای عباس ابراهیمی به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردید. 6 مدیران و دارندگان حق امضا: آقای رضا یارمحمد توسکی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی صفایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد غیاثوند به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای محمد مرادی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا رییس هییت مدیره در غیاب ایشان نایب رییس هییت مدیره به همراه مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 بازرسان: آقایان محمد محسنی به سمت بازرس اصلی و محمد باقری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی