اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10740066630

تاریخ ثبت: 1387/11/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/11/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 12/11/1387 تحت شماره 7569 و شناسه ملی 107400XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/11/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار بامداد لرستان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: معماری انجام امور عمرانی تاسیس ات جوشکاری (گاز برق آرگن مخازن نفت سیمان) تراشکاری انجام امور خدماتی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان لرستان شهر خرم آباد کیو خیابان 16 متری جهانگیرآباد کوچه 8 سمت چپ 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 7675 مورخ 2/11/1387 نزد بانک صادرات شعبه ولیعصر خرم آباد پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای سعید علی مرادی فرد به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای محمدحسین کریمیان به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای سعدی ططری ترابی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای سعدی ططری ترابی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 آقای رضا حسنوند به عنوان بازرس اصلی 22 آقای سعید بیرانوند به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی