اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 474

شناسه ملی: 10860303110

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 22 نفر

کد پستی: 9661665335

آدرس: استان خراسان شمالی شهرستان اسفراین بخش مرکزی شهر اسفراین امام خمینی کوچه محمدصادق صادقی خیابان امام خمینی پلاک 151 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با استعفا اقای محسن اکبری از سمت مدیرعامل شرکت تعاونی موافقت به عمل امد. ـ آقای غلامرضا حاجیان با کد ملی 063830XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای عیسی خوبرو با کد ملی 063860XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید طاهری با کد ملی 063016XXXX (یک یا دو نفر از اعضای اصلی هییت مدیره) به سمت منشی هییت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ آقای روح اله اسکندریه با کد ملی 063953XXXX به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده از تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره ، غلامرضا حاجیان (رییس هییت مدیره) به اتفاق اقای روح اله اسکندریه(مدیرعامل)و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای روح اله اسکندریه(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 971215XXXX17975 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن اکبری بشماره ملی 063829XXXX و غلامرضا حاجیان بشماره ملی 063830XXXX و روح اله اسکندریه بشماره ملی 063953XXXX و عیسی خوبرو بشماره ملی 063860XXXX و مجید شیخ امیرلو بشماره ملی 063858XXXX و سعید طاهری بشماره ملی 063016XXXX و حسن تویی بشماره ملی 063383XXXX2 بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و سارا قربانی بشماره ملی 063992XXXX بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ اسما حسن زاده بشماره ملی 063001XXXX و مهرداد طاهری بشماره ملی 063009XXXX و اللهه شریعتی کیا بشماره ملی 063006XXXX بسمت بازرسین اصلی و سکینه شریفی بشماره ملی 063840XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/1396 ش 970813XXXX26144 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حاجیان بشماره ملی 063830XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای روح اله اسکندریه بشماره ملی 063953XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سعید طاهری بشماره ملی 063016XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند ـ آقای محسن اکبری با کد ملی 063829XXXX به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره ، غلامرضا حاجیان رییس هییت مدیره یا روح اله اسکندریه نایب رییس هییت مدیره به اتفاق آقای محسن اکبری مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محسن اکبری مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970813XXXX25169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- محل شرکت در واحد ثبتی بجنورد به آدرس:استان خراسان شمالی - شهرستان اسفراین - بخش مرکزی - شهر اسفراین-امام خمینی-کوچه (( محمدصادق صادقی ))-خیابان امام خمینی-پلاک 151 -طبقه همکف کدپستی 966166XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961209XXXX65685 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/94 به تصویب رسید. ش 960704XXXX32178 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن اکبری بشماره ملی 063829XXXX و غلامرضا حاجیان بشماره ملی 063830XXXX و عیسی خوبرو بشماره ملی 063860XXXX و روح اله اسکندریه بشماره ملی 063953XXXX وامین سودمند بشماره ملی 063979XXXX و مهدی رضایی بشماره ملی 638326907 0 و سارا قربانی بشماره ملی 063992XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و سمیه رفیعی قشلاق بشماره ملی 486971XXXX و جواد ملکی بشماره ملی 063980XXXX بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ـ محمود شیخ امیر لو بشماره ملی 063858XXXX و مریم دشتی جوشقان جمشید 063983XXXX و اسمعیل جنابی بشماره ملی 063995XXXX بسمت بازرسان اصلی و اعظم قندی بشماره ملی 1585 1364 43 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ صورتهای مالی منتهی 29/12/1393 به تصویب رسید. ش 950505XXXX77821 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/3/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حاجیان بشماره ملی 063830XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای امین سودمند بشماره ملی 063979XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای روح اله اسکندریه بشماره ملی 063953XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ آقای محسن اکبری با کد ملی 063829XXXX به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره، غلامرضا حاجیان (رییس هییت مدیره) یا امین سودمند(نایب رییس هییت مدیره) به اتفاق آقای محسن اکبری(مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محسن اکبری (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950505XXXX83856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ 8/10/90 و عادی بطور فوق العاده مورخ 3/9/90 نامه شماره 3198 ـ 2802 مورخ 4/12/90 اداره محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسفراین تغییرات ذیل حاصل شد: 1 ـ خانم ها مریم سیدی و پروین نوروزی از سمت اعضا اصلی هییت مدیره استعفا نموده و خانم اکرم قربانی عضو علی البدل هییت مدیره و خانم زهرا جوان بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. 2 ـ آقایان علیرضا کرمی، عیسی خوبرو و خانم مریم دشتی جوشقان بسمت بازرسان اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 ـ در راستای تغییر ماده 7 اساسنامه شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسفراین از هر عضو علاوه بمبلغ 000/1 ریال حق عضویت مبلغ 000/20 ریال بابت ارایه خدمات اداری و هزینه های جاری شرکت اخذ گردد. 4 ـ در راستای تغییر تبصره 2 ماده 19 نسبت تعداد نمایندگان به اعضا شرکت تعاونی بر اساس هر هزار نفر عضو یک نماینده تعیین می شود مشروط بر اینکه تعداد کل نمایندگان کمتر از یک درصد اعضا در هر صورت کمتر از 50 نفر عضو نباشد. 5 ـ تصویب صورت های مالی سال 1389 6 ـ تصویب بودجه پیشنهادی سال 1390 رییس ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی