اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 105

شناسه ملی: 10740007406

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1397 و به استناد نامه شماره 18747 مورخه 16/07/97 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ارسلان محمدپور به شماره ملی 419907XXXX پروین سرجویی به شماره ملی 324120XXXX ریحانه احمدی به شماره ملی 419907XXXX برای مدت دو سال. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ارسلان محمدپور به شماره ملی 419907XXXX به سمت رییس هییت مدیره پروین سرجویی به شماره ملی 324120XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ریحانه احمدی به شماره ملی 419907XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره سیاوش مهکی به شماره ملی 419915XXXX به سمت مدیرعامل(خارج از شرکا و خارج از هییت مدیره) برای مدت دو سال. کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک،سفته،برات،قراردادها وعقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. سعید حاتم زاده به شماره ملی 419021XXXX به سمت بازرس اصلی ؛ و نسرین نجفی کاکاوند به شماره ملی 419867XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار سیمره جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970719XXXX16997 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/27:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 20/1/93 شرکت حمل و نقل امین سجاد کوهدشت (سهامی خاص) شماره ثبت 105 شناسه ملی 1XXXX0XXXX6 در این اداره بثبت رسیده تغییرات ذیل بعمل آمده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 . آقای ارسلان محمد پور بسمت رییس هییت مدیره و خانم پروین سرجویی بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سالار محمد پور بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 . مقرر شد کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور و... با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 3 . آقای حیدر آقا ویسی بسمت بازرس اصلی انتخاب شدند. ش 767860XXXX110287XXXX سرپرست ثبت اسناد و املاک کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/11:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 01/02/91 شرکت حمل و نقل امین سجاد کوهدشت سهامی خاص شماره ثبت 105 و با شناسه ملی 1XXXX0XXXX6 در این اداره بثبت رسیده تغییرات ذیل بعمل آمده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میگردد. 1 آقای ارسلان محمد پور به سمت رییس هییت مدیره و خانم پروین سرجویی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سالار محمد پور به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 مقرر شد کلیه قرار دادها، اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور و... با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقای حیدر آقا ویسی به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند رییس ثبت اسناد و املاک کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/12/88 شرکت حمل و نقل امین سجاد (سهامی خاص) تحت شماره 105 با شناسه ملی 1XXXX0XXXX6 در این اداره بثبت رسیده تغییرات ذیل بعمل آمده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 ـ آقایان محمد محمدپور و شیردل محمدپور از عضویت شرکت استعفا و کلیه حق و حقوق خود را واگذار و از شرکت خارج شدند و آقای سالار محمدپور با واگذاری 77 درصد سهم خود را به آقای ارسلان محمدپور و 5/0 درصد سهم خود را به خانم پروین سرجویی واگذار کرد. 2 ـ میزان سهام شرکه هر یک از شرکا: آقای ارسلان محمدپور دارای 99 سهم و سالار محمدپور 5/0 درصد و خانم پروین سرجویی 5/0 درصد می باشد. 3 ـ آقای ارسلان محمدپور و خانم پروین سرجویی و آقای سالار محمدپور بمدت 2 سال بسمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. 4 ـ مقرر شد کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بانکی و تعهدآور و ... باامضا منفرد رییس هییت مدیره (ارسلان محمدپور) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری باامضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 5 ـ آقای حیدر آقاویسی بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی