اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 671

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 31/4/1386 آقای محمد صالحی به سمت رییس هییت مدیره، آقای احمد رضاغیور به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای منصور آقا کبیری به سمت عضو اصلی هییت مدیره و آقای مجید صالحی به سمت مدیرعامل خارج از هییت مدیره برای بقیه مدت تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 7/11/85 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. 1 - آقایان محمد صالحی- احمدرضا غیور- منصور آقا کبیری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقای علی رضا غیور به سمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای محمد صالحی را به سمت رییس و مدیر عامل و آقای احمدرضا غیور را به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکت های نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 5 و 8/11/1381 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. 1 - آقای محمد صالحی نجف آبادی احمد رضا غیور و آقای منصور آقا کبیری به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال وآقای سید احمد اکبری بسمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای محمد صالحی نجف آبادی را بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل وآقای احمدرضا غیور را به سمت نایب رییس ( هییت مدیره ) شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا آقایان محمد صالحی واحمدرضا غیور نایب رییس و با مهر شرکت معتبراست . ضمنا دفتر شعبه شرکت در اصفهان - چهارباغ پایین جنب هتل پیروزی پاساژ شهید عبدالهی طبقه دوم تاسیس گردید. 3 - روزنامه فلاحت جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ 8/12/81 تکمیل گردید. رییس ثبت نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی