اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 548874

شناسه ملی: 14008700263

تاریخ ثبت: 1398/07/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/07/24

کد پستی: 1148874933

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله پیچ شمیران ، کوچه سعید نفیسی ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک 362 ، ساختمان امیر ، طبقه اول ، واحد 4

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/07/24:

1,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/08:

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه نواندیشان آسایش سبلان سهامی خاص به شماره ثبت 548874 و شناسه ملی 140087XXXX3 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1399 و مجوز شماره 273578/99 مورخه 17/4/1399 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام بموجب گواهی شماره 204824/99/60 مورخ 1/3/1399 بانک رفاه کارگران شعبه سمنگان پرداخت گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/08:

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه نواندیشان آسایش سبلان سهامی خاص به شماره ثبت 548874 و شناسه ملی 140087XXXX3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1399 و مجوز شماره 273578/99 مورخه 17/4/1399 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 15XXXXXXXX ریال منقسم به 1500 سهم 1000000 ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغ 500000000 ریال بموجب گواهی شماره 204824/99/60 مورخ 1/3/1399 بانک رفاه کارگران شعبه سمنگان پرداخت گردید. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/08:

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه نواندیشان آسایش سبلان سهامی خاص به شماره ثبت 548874 و شناسه ملی 140087XXXX3 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/03/1399 و مجوز شماره 273394/99 مورخه 17/4/1399 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت به آدرس : استان مازندران ، شهرستان ساری ، بخش مرکزی ، شهر ساری، محله شاهزده حسین ، کوچه شهیدان عبوری 6 [علمیه] ، بن بست ((رضاعلی میرزایی)) ، پلاک 0 ، نصرالله دریابیگی ، طبقه اول به کد پستی 481564XXXX به مدیریت سکینه ملکی برنتی به کد ملی 209209XXXX تاسیس گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/24:

تاسیس شرکت سهامی خاص نمایندگی بیمه نواندیشان آسایش سبلان درتاریخ 24/07/1398 به شماره ثبت 548874 به شناسه ملی 140087XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:موضوع فعالیت شرکت به طور انحصاری، عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از شرکت بیمه ایران با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوبات شورای عالی بیمه، قرارداد نمایندگی، بخشنامه و دستورالعمل های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه طرف قرارداد است.بموجب مجوز شماره 92491/403/98 مورخ 16/07/1398 مرجع صادرکننده بیمه مرکزی آگهی گردید. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله پیچ شمیران، کوچه سعید نفیسی، خیابان انقلاب اسلامی، پلاک 362 ، ساختمان امیر، طبقه اول، واحد 4 کدپستی 114887XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 500000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 970214216 مورخ 24/08/1397 نزد بانک آینده شعبه نارمک با کد 0214 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای مهرداد دارانی به شماره ملی 008240XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد اسماعیلی ماراللو به شماره ملی 146735XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای فتح اله بیات به شماره ملی 417009XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی علی پور به شماره ملی 007551XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای جعفر میرزاوند به شماره ملی 504888XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 980724XXXX85399 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی