اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3535

شناسه ملی: 10800063416

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

کد پستی: 7917175559

آدرس: دفتر شرکت در بندرعباس جاده اسکله شهید رجایی جنب پمپ بنزین ابتدای جاده فولاد هرمزگان به

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/10/16:

10,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/10/25:

10,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای یحیی ستوده نیا کرانی به شماره ملی 307170XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای کورش نجاتی به شماره ملی 491125XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم فرشته ارشادی به شماره ملی 299222XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ امضا کلیه مکاتبات عادی و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971115XXXX28784 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یحیی ستوده نیا کرانی به شماره ملی 307170XXXX خانم فرشته ارشادی به شماره ملی 229222XXXX آقای کوروش نجاتی به شماره ملی 491126028 ـ آقای بهمن مدیر به شماره ملی 004064XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای سیدیوسف محمدی چمردانی به شماره ملی 339232XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970611XXXX84882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای یحیی ستوده نیاکرانی به شماره ملی 307170XXXX به عنوان رییس هییت مدیره خانم فرشته ارشادی به شماره ملی 229222XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای کورش نجاتی به شماره ملی 491126028 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می باشد وسایر مکاتبات با امضا مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل و درغیاب نامبردگان با امضا یکی از اعضاهییت مدیره دارای اعتبار می باشد ش 970611XXXX42283 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شماره ثبت 17755 و شناسه ملی 101006XXXX2 به عنوان بازرس اصلی ، آقای سیدیوسف محمدی چمردانی به شماره ملی 339232XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 961005XXXX54926 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شماره ثبت 17755 و شناسه ملی 101006XXXX2 به عنوان بازرس اصلی ، آقای سیدیوسف محمدی چمردانی به شماره ملی 339232XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 961005XXXX18107 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/977/32 ریال منقسم به 100 . 000 سهم 770 , 329 ریالی با نام به مبلغ 000/000/597/8 ریال منقسم به 100 . 000 سهم 970/85 ریالی با نام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960308XXXX38649 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/7/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای یحیی ستوده نیا کرانی به شماره ملی 307170XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل آقای عبدالکریم بهنام به شماره ملی 489964XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای کوروش نجاتی به شماره ملی 491125XXXX به عنوان مدیرعامل وعضو هییت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها عقوداسلامی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وسایر مکاتبات با امضا مدیرعامل یا قایم مقام مدیرعامل و در غیاب نامبردگان با امضا هییت مدیره وبا مهرشرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950820XXXX52813 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/7/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالکریم بهنام به شماره ملی 489964XXXX آقای یحیی ستوده نیا کرانی به شماره ملی 307170XXXX آقای کورش نجاتی به شماره ملی 491125XXXX ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1394 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شماره ثبت 36530 و شناسه ملی 103800XXXX0 به عنوان بازرس اصلی، آقای سید یوسف محمدی چمردانی به شماره ملی 339232XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950820XXXX48497 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آریان فرازحسابداران رسمی به شماره ثبت 13838 و شناسه ملی 101005XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و آقای سید یوسف محمدی چمردانی به شماره ملی 339232XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940902XXXX83235 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 29/12/1392 بتصویب رسید. ـ شرکت آریان فراز به شماره ثبت 13838 و شناسه ملی 101005XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمود رضا ناظری به شماره ملی 126264XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 930904XXXX13914 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای عبدالکریم بهنام بشماره ملی 489964XXXX آقای یحیی ستوده نیا کرانی بشماره ملی 307170XXXX آقای کوروش نجاتی بشماره ملی 491125XXXX با 5 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 930729XXXX47218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای یحیی ستوده نیا کرانی بشماره ملی 307170XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل آقای عبدالکریم بهنام بشماره ملی 489964XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای کورش نجاتی بشماره ملی 491125XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 930729XXXX43475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/09:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/7 92 تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده. 1 موسسه آریان فراز و محمود رضا ناظری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند. 2 صورتهای مالی سال 91 مورد تصویب قرار گرفت. 3 روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 867590XXXX113002XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/1/91 تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمده: 1 ـ آقایان یحیی ستوده نیا کرانی بسمت رییس هییت مدیره و قایم مقام مدیرعامل و عبدالکریم بهنام بسمت نایب رییس هییت مدیره و کوروش نجاتی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا دو نفر از اعضا و هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 ـ موسسه حسابرسی آریان فراز و محمود رضا ناظری بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد 4 ـ صورتهای مالی سال 90 مورد تصویب قرار گرفت. سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/10/90 ذیل در شرکت فوق انجام گردیده 1 سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال له مبلغ 32977XXXX00 ریال منقسم به 100000 سهم 329770 ریالی با نام از طریق بالا بردن ارزش اسمی از محل پرداخت غیر نقدی طی نامه شماره 460/383/03/1417 مورخ 27/9/90 به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسمی افزایش یافت. 3 روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گشده است . سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/89 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 580000000 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 100000 سهم 100000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در نتیجه ماده 6 اساسنامه شرکت اصلاح گردید سرپرست ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/15:

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 7 و 11/4/88 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 - صورت های مالی و سود و زیان 1387 شرکت مورد تصویب قرار گرفته است. 2 - روزنامه اطلاعات و روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. 3 - عملیات تخلیه و بارگیری به ماده 3 اساسنامه شرکت اضافه شد. 4 - محل دفتر شرکت در بندرعباس، جاده اسکله شهید رجایی جنب پمپ بنزین ابتدای جاده فولاد هرمزگان به کد پستی 791717XXXX انتقال یافته است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/4/86 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 - صورتهای مالی و سود و زیان سال 1385 شرکت مورد تصویب قرار گرفته است. 2 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. 3 - بهمن مدیر به عنوان بازرس اصلی و سهیل ستوده نیا کرانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک بندر عباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/4/84 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 - صورتهای مالی و سود زیان سال 83 شرکت مورد تصویب قرار گرفته است. 2 - آقای غلامرضا محمود آبادی به عنوان بازرس اصلی و آقای سهیل ستوده نیا کرانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 28/4/83 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 - صورتهای مالی و سود زیان سال 1382 شرکت مورد تصویب قرار گرفته است. 2 - حسین بدر خواهان بازرس اصلی و غلامرضا محمودآبادی بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. 4 - عبدالکریم بهنام رییس هییت مدیره و یحیی ستوده نیا کرانی نایب رییس هییت مدیره و کوروش نجاتی مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1/4/82 تصمیمات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 - صورت های مالی و سود و زیان سال 1381 شرکت مورد تصویب قرار گرفته است. 2 - حسین بدرخواهان بازرس اصلی و غلام رضا محمود آبادی بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 26/4/81 تغییرات زیر در شرکت فوق انجام گردیده است. 1 - صورت های مالی و سود و زیان سال 1380 شرکت مورد تصویب قرارگرفته است. 2 - حسین بدرخواهان بازرس اصلی و غلامرضا محمودآبادی بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. 4 - عبدالکریم بهنام رییس هییت مدیره و یحیی ستوده نیاکرانی نایب رییس هییت مدیره و کوروش نجاتی مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره یا با امضا دو نفر از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. رییس ثبت اسناد بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی