اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 84

شناسه ملی: 10861189093

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 5/9/91 که در تاریخ 9/9/91 به این اداره واصل گردید و به تایید اداره محترم تعاون شهرستان تفرش رسیده تغییرات ذیل در شرکت مرقوم به عمل آمد. 1 ـ آقایان احمد موسوی و حسین محمدی و زینت علی آبادی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای ابوالفضل محمدی فرزند عباس به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیده اند. 2 ـ خانم پروانه تجلی پور و محمد علی آبادی به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ آقای احمد محمدی به سمت رییس و آقای حسین محمدی به سمت نایب رییس و خانم زینت علی آبادی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. 4 ـ آقای حسین محمدی فرزند احمد به سمت مدیرعامل شرکت مدت دو سال انتخاب گردید. 5 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقایان حسین محمدی و احمد محمدی و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و نامه های عادی با امضای مدیرعامل حسین محمدی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت فراهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی