اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 340864

شناسه ملی: 10103877531

تاریخ ثبت: 1387/11/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: تهران خیابان خرمشهر پلاک 32 طبقه همکف

کد پستی: 1553833893

تاریخ تاسیس: 1387/11/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/23:

1,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/18:

1,500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/14:

40,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

40,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/11:

60,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/09/11:

40,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/05:

10,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عماد عشوری با کد ملی 175491XXXX ساکن تهران با پرداخت مبلغ 500000000 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرارگرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال به 15XXXXXXXX ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست کلیه شرکاپس ازافزایش سرمایه وورود شریک به شرح زیرمی باشد. مهدی نافه بوستان دارای 500000000 ریال سهم الشرکه. کد ملی 004976XXXX شهرام عباسی دارای 500000000 ریال سهم الشرکه. کد ملی: 006479XXXX مهدی عماد عشوری دارای 500000000 ریال سهم الشرکه. کد ملی 175491XXXX پ 961207XXXX25591 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرام عباسی با کد ملی 006479XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود مبلغ 500000000 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 15XXXXXXXX ریال به 1XXXXXXXX0 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست کلیه شرکاپس ازکاهش سرمایه وخروج شریک به شرح زیرمی باشد. مهدی نافه بوستان دارای 500000000 ریال سهم الشرکه کد ملی 004976XXXX مهدی عمادعشوری دارای 500000000 ریال سهم الشرکه کد ملی 175491XXXX پ 961207XXXX64564 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی نافه بوستان کد ملی 004976XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و مهدی عمادعشوری کد ملی 175491XXXX بسمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدودانتخاب شدند. حق امضاکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی قراردادها با امضا مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر ونافذمی باشد. پ 961207XXXX06933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی نافه بوستان به شماره ملی 004976XXXX با پرداخت مبلغ 480 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 500 . 000 . 000 ریال افزایش داد. آقای شهرام عباسی به شماره ملی 006479XXXX با پرداخت مبلغ 480 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 500 . 000 . 000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/40 ریال به 000/000/000/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. لیست شرکاپس ازافزایش سرمایه بشرح فوق می باشد. پ 951028XXXX45990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود رضاپوربا شماره ملی 003576XXXX با دریافت 20000000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه از 60000000 ریال به 40000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.ترکیب شرکا بعد از کاهش به شرح زیر می باشد آقای شهرام عباسی دارای 20000000 ریال سهم الشرکه بشماره ملی 006479XXXX آقای مهدی نافه بوستان دارای 20000000 ریال سهم الشرکه بشماره ملی 004976XXXX پ 940826XXXX90679 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدودبه شرح زیرتعیین وانتخاب گردیدند. ـ آقای شهرام عباسی ش م 006479XXXX بسمت رییس هییت مدیره وآقای مهدی نافه بوستان ش م 004976XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ومدیرعامل، حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار ازقبیل چک، سفته وبروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره منفردا" همراه با مهرشرکت معتبرونافذمی باشد. پ 940813XXXX07623 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی نافه بوستان با کد ملی 004976XXXX با پرداخت 20000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 40000000 ریال به 60000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.لیست کلیه شرکا پس ازافزایش سرمایه و ورود شریک به شرح زیرمی باشد. ـ آقای داود رضاپور ش م 003576XXXX دارای 20000000 ریال سهم الشرکه ـ آقای شهرام عباسی ش م 006479XXXX دارای 20000000 ریال سهم الشرکه ـ آقایمهدی نافه بوستان ش م 004976XXXX دارای 20000000 ریال سهم الشرکه ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفربه 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. پ 940813XXXX11255 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/20:

پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه 139333XXXX901115589 مورخ 03/12/1393 آقای سید محمد میر جهانبخش موسوی کد ملی 006216XXXX (خارج از شرکا) بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل صحیح میباشد. پ 931220XXXX26634 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش پیدا کرده لذا ماده مربوطه در اساس نامه به شرح مذکور اصلاح گردید. پ 931206XXXX81344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیرهبرای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 ـ آقای شهرام عباسی به شماره ملی 006479XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو 2 ـ آقای داود رضا پور به شماره ملی 003576XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو 3 ـ آقای سید محمد میر جهانبخش به شماره ملی 006216XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل (خارج از شرکا) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 931206XXXX21469 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/26:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان خرمشهر پلاک 32 طبقه همکف کدپستی 155383XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1686915 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 31/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 مواد 19 ، 18 به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند. در تاریخ 13/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1656509 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 11/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای شهرام عباسی به شماره ملی 006479XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/15 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/20 ریال افزایش داد. آقای داود رضاپور به شماره ملی 003576XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/15 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به 000/000/20 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/40 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ 6/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/3/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود رضاپور به شماره ملی 003576XXXX و آقای شهرام عباسی به شماره ملی 006479XXXX . 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داود رضاپور به شماره ملی 003576XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای شهرام عباسی به شماره ملی 006479XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای داود رضاپور به شماره ملی 003576XXXX بسمت مدیرعامل. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 25/4/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 27/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود رضاپور به شماره ملی 003576XXXX و آقای شهرام عباسی به شماره ملی 006479XXXX/2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داود رضاپور به شماره ملی 003576XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای شهرام عباسی به شماره ملی 006479XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم ریحانه شهریاری به شماره ملی 007026XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 9/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 5/11/1387 تحت شماره 340864 و شناسه ملی 101038XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/11/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: خدمات و تعمیر و نگهداری در زمینه خدمات مهندسی بازرگانی و پیمانکاری و آموزش تجهیزات و دستگاههای پزشکی و غیرپزشکی و اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاهها و مناقصات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ خرمشهر خ عشقیار خ 16 پ 24 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای داود رضا پور به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای شهرام عباسی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای شهرام عباسی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا ثابت دو نفر از اعضا هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی