اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/11/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/11/01

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/13:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق الذکر که برطبق شماره 702 10/10/86 نمایندگی تعاون ریگان مورد تایید قرار گرفت و در تاریخ 1/11/86 تحت شماره 927 در دفتر ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و جهت اطلاع عموم در روزنامه محلی ندای بم و رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: ساختن واحدهای مسکونی اعضا تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمان مسکونی و واگذاری خانه ها و آپارتمان ها نقداً یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیس اتی عمومی مورد استفاده مشترک آنان خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضا نقداً یا به اقساط واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت بصورت اجاره به اعضا انجام خدمات نقشه مهندسی و معماری برای اعضا و نظارت در ساختمان متعلق به آنها لوله کشی کابل کشی سیم کشی و ایجاد دستگاه های تهویه و حرارت مرکزی و بقیه آن اساسنامه مراجعه شود. 2 مرکز اصلی شرکت: بم ریگان جنب اداره تعاون 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت پنج سال 4 سرمایه شرکت: مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون ریال منقسم به 152 سهم بانام یک میلیون ریالی که برطبق گواهی بانک ملت به شماره 52831 29/9/86 تمامی مبلغ بحساب جاری 8/793 واریز گردید. 5 مدیران و اشخاصی که حق امضا دارند: برطبق صورتجلسه هییت مدیره مورخه 29/9/86 آقای الله بخش شهیکی پور جهان آبادی به سمت رییس و آقای قلندر شهیکی نیا به سمت نایب رییس و آقای رضا شهیکی نیا به سمت منشی هییت مدیره آقای حمید نعمتی به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضای آقای وحید نعمتی مدیر عامل و بانضمام یکی از دو امضای الله بخش شهیکی پور جهان ابادی یا آقای قلندر شهیکی نیا و مهر شرکت تعاونی معتبر است و کلیه مدارک عادی و مکاتبات بامضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت تعاونی قابل قبول و معتبر است. 6 بازرسان شرکت: آقای مهدی داسار به سمت بازرس اصلی و آقای داود کمالی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک بم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی