اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 246545

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/02/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: تهران خ یوسف آباد خ مدبر ک اخوان

تاریخ تاسیس: 1384/02/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/02/31:

15,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/24:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 15/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای شهریار علی دادی شمس آبادی به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش علی دادی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضای هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: خانم شیرین امامی موسوی، آقای فاتح کبیری کوپایی آقای محمد علی نیک زاد تا تاریخ 15/6/1394/4 سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم شیرین امامی موسوی به سمت رییس هییت مدیره، آقای فاتح کبیری کوپایی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمدعلی نیک زاد به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمد علی نیک زاد به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیر عامل منفرداً همراه بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. در تاریخ 24/9/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114642XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/24:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 31 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. هییت مدیره شرکت مرکب از سه نفر میباشد که از بین سهامداران انتخاب می شوند و هرکدام بتنهایی یا تماماً توسط مجمع عمومی عادی یا عادی فوق العاده قابل عزل می باشند. در تاریخ 24/9/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114642XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/8/84 شرکت مزبور که در تاریخ 9/8/84 واصل گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل آقایان شهریار شجاعی برجویی کورش علیدادی بابک ضرغامی شهریار علیدادی انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/8/84 آقایان کورش علیدادی به سمت رییس هییت مدیره و بابک ضرغامی به سمت نایب رییس هییت مدیره و شهریار شجاعی برجویی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی بامضا رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پالار اسگالش سهامی خاص که در تاریخ 31/2/84 تحت شماره 246545 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/2/84 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمان و راهسازی پیمانکاری تاسیسات آبرسانی شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات مالی و بانکی و موسسات اعتباری. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خ یوسف آباد ـ خ مدبر ـ ک اخوان ـ پ 66 ـ ط اول. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/15 ریال منقسم به 15000 سهم 000/10 ریالی با نام که مبلغ 000/250/5 ریال آن طی گواهی شماره 180 مورخه 21/2/84 بانک ملت شعبه ونک تک پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: کوروش علیدادی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و شهریار علیدادی شمس آبادی بسمت رییس هییت مدیره و شهریار شجاعی بسمت نایب رییس هییت مدیره و بابک ضرغامی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: خانم ناهید خسروی بختیاری به سمت بازرس اصلی و محرم علی هشترخانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی