اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/10/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران خیابان زرتشت غربی بعد از بیمارستان مهر کوی کامبیز نبش خ 11

تاریخ تاسیس: 1386/10/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/10/15:

79,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/16:

شرکت فوق در تاریخ 15/10/1386 تحت شماره 314393 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/10/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه زمین با کاربری مسکونی و احداث مسکن جهت اعضا و مطابق با موارد مندرج در ماده 3 اساسنامه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خیابان زرتشت غربی بعد از بیمارستان مهر کوی کامبیز نبش خ 11 پ 1/12/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/79 ریال می باشد که مبلغ 000/500/26 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1990/1701 مورخ 21/8/1386 نزد بانک صندوق تعاون شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای یوسف عباسی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای داریوش نادری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای داود ایمانی کیا به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مجید نگهبان به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای مهدی زیبایی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 65 آقای حسن اشکان به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 75 خانم مهناز خزانی پول به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 85 آقای مجید نگهبان به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیر عامل به اتفاق یوسف عباسی رییس یا داود ایمانی کیا عضو اصلی هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای محمد پورمهدی به عنوان بازرس اصلی. 28 آقای مجید جعفری به عنوان بازرس اصلی. 38 آقای محمد علیپور به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی