اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 784

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/08/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/08/13:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه شرکت تعاونی بهار کشت نقش جهان که بموجب نامه شماره 2325 مورخ 13/8/86 اداره تعاون شهرستان خمینی شهر در تاریخ 2/10/86 تحت شماره 784 در این اداره به ثبت رسیده است و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است، جهت اطلاع عموم و روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: فعالیتهای ترویجی، فعالیتهای خدماتی توزیع کود و سم و بذر و نهال، انجام پروژه های فضای سبز و پروژه های آبیاری اعم از طرحهای آبیاری بارانی و قطره ای و زهکشی مابقی به شرح ماده 3 اساسنامه 2 ـ مرکز شرکت: خیابان کهندژ ـ دوپله ـ محله جنیران ـ کوی نادری 3 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال است که به 21 سهم 000/500 ریالی منقسم گردیده است که مبلغ 000/500/3 ریال آن نقدا به صندوق تعاون پرداخت گردیده است. 5 ـ مدیران واشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند: آقایان محمد شاهسنایی و علیرضا زینلی و غلامرضا دودانگه به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای خلیل طاهری به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب شدند. طبق صورتجلسه هییت مدیره آقای محمد شاهسنایی به سمت رییس و آقای علیرضا زینلی به سمت نایب رییس و آقای غلامرضا دودانگه به سمت منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند و با تصویب هییت مدیره آقای غلامرضا دودانگه برای مدت 2 سال به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.کلیه اوراق مالی و اسناد تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر و در غیاب رییس هییت مدیره نایب رییس حق امضا خواهد داشت کلیه اوراق عادی با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 ـ خانم سمیه پیرنجم الدین به سمت بازرس اصلی و خانم سمیه کیانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. کفیل ثبت اسناد و املاک خمینی شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی