اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2967

شناسه ملی: 10500063996

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/06:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 15/7/92 که مدارک طی شماره 11430 6/8/92 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان واصل گردیده: 1 آقای هادی جعفری راد مدیر عامل تعیین شدند و کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با دو امضا علی اصغر کشاورز رییس هییت مدیره و هادی جعفری راد مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا هادی جعفری و با مهر شرکت معتبر است. ش 400970XXXX115577XXXX رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/09/88 که مدارک طی شماره 10358 ـ 10/11/88 اداره کل تعاون استان واصل گردیده: 1 ـ ابراهیم انصاری طناک به عنوان بازرس اصلی و مهدی کلبعلی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 ـ با توجه به اتمام مدت اعتبار شرکت موضوع ماده 5 اساسنامه مجمع فوق العاده با تمدید مدت اعتبار قانونی اساسنامه بمدت 3 سال تصویب گردید و در خصوص پذیرش اساسنامه جدید شرکت بحث و تبادل نظر گردید و در نتیجه اساسنامه جدید اساسنامه تعاونی در 53 ماده و 30 تبصره بتصویب رسید. 3 ـ گزارش کتبی هییت مدیره و بازرس قرایت و صورتهای مالی سال 1387 بتصویب رسید. 4 ـ آیین نامه تبصره 3 ماده اساسنامه شرکت بتصویب مجمع عمومی رسید که جز لاینفک اساسنامه شرکت خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی