اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 333675

شناسه ملی: 10103755572

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1631764911

آدرس: تصفیه واقع تهران خیابان دبستان کوچه فردوسی پلاک 10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی انحلال شماره 4971/ت32/90 منتشره در روزنامه رسمی 19287 مورخ 31/2/1390 در اجرای ماده 225 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بستانکار از شرکت مزبور دعوت مینمایند با در دست داشتن اصل مستندات خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدیرتصفیه آقای آرش نوعدوستی به نشانی محل تصفیه واقع: تهران خیابان دبستان کوچه فردوسی پلاک 10 کدپستی 163176XXXX ـ مراجعه نمایند. بدیهی است با انقضای مدت فوقالذکر هیچگونه ادعائی قابلیت استماع ندارد. مدیرتصفیه شرکت سیب نقرهای ایرانیان (سهامی خاص) آرش نوعدوستی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی انحلال شماره 4971 ت 32/90 منتشره در روزنامه رسمی 19287 مورخ 31/2/1390 در اجرای ماده 225 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بستانکار از شرکت مزبور دعوت می نمایند با در دست داشتن اصل مستندات خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدیرتصفیه آقای آرش نوعدوستی به نشانی محل تصفیه واقع: تهران خیابان دبستان کوچه فردوسی پلاک 10 کدپستی 163176XXXX مراجعه نمایند. بدیهی است با انقضای مدت فوق الذکر هیچگونه ادعایی قابلیت استماع ندارد. مدیرتصفیه شرکت سیب نقره ای ایرانیان ( سهامی خاص) آرش نوعدوستی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/20:

پیرو آگهی انحلال شماره 4971 ت 32/90 منتشره در روزنامه رسمی 19287 مورخ 31/2/1390 در اجرای ماده 225 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بستانکار از شرکت مزبور دعوت می نمایند با در دست داشتن اصل مستندات خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدیرتصفیه آقای آرش نوعدوستی به نشانی محل تصفیه واقع: تهران خیابان دبستان کوچه فردوسی پلاک 10 کدپستی 163176XXXX مراجعه نمایند. بدیهی است با انقضای مدت فوق الذکر هیچگونه ادعایی قابلیت استماع ندارد. مدیرتصفیه شرکت سیب نقره ای ایرانیان ( سهامی خاص) آرش نوعدوستی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آرش نوعدوستی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان دبستان کوچه فردوسی پلاک 10 واحد یک کد پستی 163176XXXX می باشد. در تاریخ 19/2/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/12/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/10/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی خرمی یکتا به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیدمرتضی علوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای آرش نوعدوستی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیداسداله میرمحمدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مزدک میرزایی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مزدک میرزایی به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره یا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر است. در تاریخ 13/12/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی