اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ 17/10/86 شرکت مزبور که در تاریخ 3/11/86 واصل گردید: اعضاء هیئتمدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد حمیدی و محمد حمیدی و زهرا حمیدی تعداد اعضاء هیئت مدیره 3 نفر تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 7/10/86 آقای محمد حمیدی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا حمیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حمیدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی