اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 391714

شناسه ملی: 10320420843

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 1938935861

آدرس: تصفیه تهران خیابان الهیه خیابان مریم شرقی پلاک 43 طبقه چهارم

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای ابراهیم نورانی لیسار کد ملی 263175XXXX بسمت مدیر تصفیه تعیین گردید. نشانی محل تصفیه تهران: خیابان الهیه، خیابان مریم شرقی، پلاک 43 ، طبقه چهارم، کدپستی: 193893XXXX می باشد. پ 940526XXXX36838 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/07/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 70 , 000 , 000 , 000 ریال بمبلغ 10 , 000 , 000 ریال منقسم به 10 , 000 سهم بی نام 1 , 000 ریالی کاهش یافت و ماده 5 اساسنامه اصلاح گردید پ 930924XXXX57793 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: ـ آقای ابراهیم علی خانی بشماره ملی 378222XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ آفای سید مجتبی پرپینچی بشماره ملی 006302XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مجید سرخوش سرکندی بشماره ملی 623943XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 930629XXXX15393 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم علی خانی دارای کد ملی 378222XXXX مجید سرخوش سرکندی دارای کد ملی 623943XXXX سید مجتبی پرپینچی دارای کد ملی 001233XXXX آقای ابراهیم نورانی لیسار کد ملی شماره 263175XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای جواد حمیدی کد ملی شماره 006902XXXX به بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 930629XXXX76131 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید. ابراهیم نورانی لیسار به کد ملی 263175XXXX به سمت بازرس اصلی و جواد حمیدی به کد ملی 006302XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 1712400 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/09/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 08/09/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم علیخانی به شماره ملی 378222XXXX تا تاریخ 8/09/1393 و آقای جمال حمیدی جم به شماره ملی 006323XXXX و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی 623943XXXX تا تاریخ 08/09/1393 در تاریخ 11/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای جمال حمیدی جم به شماره ملی 006323XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی 623943XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی 623943XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 15/7/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 25/6/93 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX و آقای جمال حمیدی جم به شماره ملی 006323XXXX و آقای مجید سرخوش سرکندی به شماره ملی 623943XXXX تا تاریخ 25/6/93 . در تاریخ 15/7/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/1/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای حمیدرضا سیف تبریزی به شماره ملی 042104XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین محبت فرد به شماره ملی 006698XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. در تاریخ 25/2/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 7/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 7/6/1392 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX و آقای جمال حمیدی جم به شماره ملی 006323XXXX و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX تا تاریخ 7/6/1392 در تاریخ 28/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم نورانی لیسار به شماره ملی 263175XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین نجفی آوینی به شماره ملی 153112XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جمال حمیدی جم به شماره ملی 006323XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جمال حمیدی جم به شماره ملی 006323XXXX به سمت مدیرعامل 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 28/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد 70000 سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/70 ریال منقسم به هفتاد هزار سهم 000/000/1 ریالی که تعداد هفتاد هزار سهم آن بی نام میباشد. در تاریخ 14/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/29:

پیرو آگهی صادره به شماره 9118 ت 32/90 مورخ 21/3/90 بدینوسیله اعلام می گردد. مدت تصدی اعضای هییت مدیره و مدیر عامل تا تاریخ 2/3/1392 می باشد بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/3/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/000/70 ریال منقسم به هفتاد هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/000/1 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 13/4/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران تهران الهیه خ فیاضی فرشته سابق خ مریم شرقی پ 43 کد پستی 193893XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 21/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی