اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 751

شناسه ملی: 10760386593

تاریخ ثبت: 1390/06/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 4818659966

آدرس: جدید استان مازندران شهرستان ساری بخش مرکزی شهر ساری محله قارن کوچه قارن 7 -LSB- شهید غلامرضایی -RSB- خیابان آیت الله کاشانی -LSB- قارن -RSB- پلاک 33 مجتمع کسری طبقه دوم

تاریخ تاسیس: 1390/06/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/09/10:

2,160,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/09/10:

2,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/09/10:

1,600,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/08:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1398 برابر تاییدیه شماره 100625/1/42 مورخ 09/10/1398 وزارت علوم وتحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم لیلا رضایی به شماره ملی 209197XXXX خانم آزاده رضایی به شماره ملی 007685XXXX آقای حسینعلی رضایی به شماره ملی 060274XXXX خانم بهارک تورانی به شماره ملی 006413XXXX آقای علیرضا رضایی به شماره ملی 006140XXXX ، 2 روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های موسسه تعیین شد. ش 981017XXXX73598 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1398 برابر تاییدیه شماره 100625/1/42 مورخ 09/10/1398 وزارت علوم تحقیقات وفناوری سازمان امور دانشجویان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علیرضا رضایی به شماره ملی 006140XXXX با پرداخت 400000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 720000 ریال به 1120000 ریال افزایش داد. 2 سرمایه شرکت از مبلغ 1600000 ریال به 2000000 ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. 3 محل قانونی موسسه از آدرس قبلی به آدرس جدید استان مازندران، شهرستان ساری، بخش مرکزی، شهر ساری، محله قارن، کوچه قارن 7 [شهید غلامرضایی]، خیابان آیت الله کاشانی [قارن]، پلاک 33 ، مجتمع کسری، طبقه دوم کدپستی 481865XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد از افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه: لیلا رضایی به کد ملی 209197XXXX دارنده 160000 ریال آزاده رضایی به کد ملی 007685XXXX دارنده 160000 ریال حسینعلی رضایی به کد ملی 060274XXXX دارنده 400000 ریال علیرضا رضایی به کد ملی 006140XXXX دارنده 1120000 ریال بهارک تورانی به کد ملی 006413XXXX دارنده 160000 ریال ش 981017XXXX56617 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1398 برابر تاییدیه شماره 100625/1/42 مورخ 09/10/1398 وزارت علوم تحقیقات وفناوری سازمان امور دانشجویان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم سارا ایزدی نیا به شماره ملی 006929XXXX با دریافت 160000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. 2 آقای حسینعلی رضایی به شماره ملی 060274XXXX با دریافت 400000 ریال سهم الشرکه خود را از 800000 ریال به 400000 ریال کاهش داد. 3 سرمایه موسسه از مبلغ 2160000 ریال به 1600000 ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. لذا اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک: خانم لیلا رضایی به شماره ملی 209197XXXX دارای 160000 ریال سهم الشرکه خانم آزاده رضایی به شماره ملی 007685XXXX دارای 160000 ریال سهم الشرکه آقای حسینعلی رضایی به شماره ملی 060274XXXX دارای 400000 ریال سهم الشرکه آقای علیرضا رضایی به شماره ملی 006140XXXX دارای 720000 ریال سهم الشرکه خانم بهارک تورانی به شماره ملی 006413XXXX دارای 160000 ریال سهم الشرکه ش 981017XXXX35257 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1398 برابر تاییدیه شماره 100625/1/42 مورخ 09/10/1398 وزارت علوم وتحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم بهارک تورانی به شماره ملی 006413XXXX با پرداخت 160000 ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا درآمد. 2 سرمایه موسسه از مبلغ 2000000 ریال به 2160000 ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. لذا اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک: لیلا رضایی به کد ملی 209197XXXX دارنده 160000 ریال آزاده رضایی به کد ملی 007685XXXX دارنده 160000 ریال حسینعلی رضایی به کد ملی 060274XXXX دارنده 800000 ریال سارا ایزدی نیا به کد ملی 006929XXXX دارنده 160000 ریال علیرضا رضایی به کد ملی 006140XXXX دارنده 720000 ریال بهارک تورانی به کد ملی 006413XXXX دارنده 160000 ریال ش 981017XXXX51959 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1398 برابر تاییدیه شماره 100625/1/42 مورخ 09/10/1398 وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم لیلا رضایی به شماره ملی 209197XXXX به سمت عضو هییت مدیره 2 خانم آزاده رضایی به شماره ملی 007685XXXX به سمت عضو هییت مدیره 3 آقای حسینعلی رضایی به شماره ملی 060274XXXX به سمت رییس هییت مدیره 4 خانم بهارک تورانی به شماره ملی 006413XXXX به سمت عضو هییت مدیره 5 آقای علیرضا رضایی به شماره ملی 006140XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 2 کلیه نامه های عادی، اداری، قراردادها و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضا منفرد آقای علیرضا رضایی نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ش 981017XXXX77548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/13:

موسسه فوق در تاریخ 8/6/1390 تحت شماره 751 و شناسه ملی 107603XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 8/6/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: فعالیت مشاوره و خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور و کلیه امور مرتبط با اخذ پذیرش و هماهنگی با دانشگاه های خارج از کشور از قبیل ایجاد شعب نمایندگی در داخل و خارج از کشور دریافت هر نوع تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صادرات و واردات به همراه خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی و وسایل و لوازم مرتبط با موضوع موسسه و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان مازندران شهر ساری خیابان قارن مجتمع پزشکی کسری طبقه سوم واحد 31/4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/2 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 آقای حسینعلی رضایی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم لیلا رضایی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای علیرضا رضایی به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم آزاده رضایی به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 خانم سارا ایزدی نیا به سمت عضو هییت مدیره. 6 5 آقای علیرضا رضایی به سمت مدیر عامل بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی و سایر نامه های اداری شرکت با امضای آقای علیرضا رضایی مدیر عامل و مهر موسسه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت اسناد و املاک مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی