اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1047

شناسه ملی: 10861954588

تاریخ ثبت: 1389/03/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 5451683378

آدرس: جدید خود واقع در استان آذربایجان شرقی ، شهرستان اهر ، بخش مرکزی ، شهر اهر ، باغبان لو ، خیابان قدس ، بن بست صدیقه عطارزاده ، پلاک 48 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1389/03/11

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قلی پور به کد ملی 150247XXXX به عنوان رییس هییت مدیره حامد بهروش به کد ملی 150228XXXX به عنوان عضو هییت مدیره علی احمد زاده به کد ملی 150229XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره فرید چلنگری به کد ملی 165301XXXX به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکت) انتخاب گردیدند. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک نایب رییس هییت مدیره و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری به امضای نایب رییس هییت مدیره یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980309XXXX54151 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی احمد زاده به کد ملی 150229XXXX و رضا قلی پور به کد ملی 150247XXXX و حامد بهروش به کد ملی 150228XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. میررضا آل یسن به کد ملی 150200XXXX به عنوان بازرس اصلی و صیاد رستمی اصل به کد ملی 150227XXXX بازرس علی البدل بمدت سال مالی 1398 انتخاب شدند. ش 980309XXXX38459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. آدرس شرکت از محل قبلی خود به آدرس جدید خود واقع در استان آذربایجان شرقی، شهرستان اهر، بخش مرکزی، شهر اهر، باغبان لو، خیابان قدس، بن بست ((صدیقه عطارزاده))، پلاک 48 ، طبقه همکف کدپستی 545168XXXX انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 980309XXXX12525 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی احمد زاده به کد ملی 150229XXXX و رضا قلی پور به کد ملی 150247XXXX بسمت اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. میررضا آل یسن به کد ملی 150200XXXX به عنوان بازرس اصلی و صیاد رستمی اصل به کد ملی 150227XXXX بازرس علی البدل بمدت سال مالی 1397 انتخاب شدند. ش 970515XXXX58210 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قلی پور به کد ملی 150247XXXX به عنوان رییس هییت مدیره علی احمد زاده به کد ملی 150229XXXX به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970515XXXX75900 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 2 نفر تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 970515XXXX99528 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی احمد زاده به شماره ملی: 150229XXXX به عنوان رییس هییت مدیره رضا قلی پور به شماره ملی: 150247XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره وحید رضایی به شماره ملی: 150267XXXX به عنوان عضو هییت مدیره حامد بهروش به شماره ملی: 150228XXXX به عنوان عضو هییت مدیره فرید چلنگری به شماره ملی 165301XXXX به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکت) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری به امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960824XXXX36310 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی احمدزاده به کد ملی 150229XXXX به عنوان رییس هییت مدیره رضا قلی پور به کد ملی 150247XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره وحید رضایی به کد ملی 150267XXXX به عنوان عضو هییت مدیره حامد بهروش به کد ملی 150228XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری به امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951214XXXX78932 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی احمدزاده به کد ملی 150229XXXX حامد بهروش به کد ملی 150228XXXX وحید رضایی به کد ملی 150267XXXX رضا قلی پور به کد ملی 150247XXXX بسمت اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. میررضا آل یسن به کد ملی 150200XXXX به عنوان بازرس اصلی و صیاد رستمی اصل به کد ملی 150227XXXX بازرس علی البدل بمدت سال مالی 1395 انتخاب شدند. ش 951214XXXX18799 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 951214XXXX74432 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در مورخه 11/3/89 ذیل ثبت 1047 و ب شناسه ملی 108619XXXX8 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اهر بثبت رسید و خلاصه اساسنامه و اظهارنامه جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: 1 . ارایه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت سازه های بتنی و فولادی، صنعتی و فضا کار و دریایی، شهرک سازی، انبوه سازی، آرماتور بندی، اسکلت کاری، تزیینات داخلی منازل و مراکز تجاری، اداری و غیره، نقشه برداری، راه و پل و محوطه سازی، کانال کشی، عملیات خاکی، تخریب ساختمان، تاسیسات الکترونیکی، مکانیکی و عملیات مربوط به نصب و نگهداری خطوط انتقال آب و فاضلاب و گاز شهری و صنعتی، دکلهای انتقال برق، تولید و پخش مصالح و ماشین آلات راهسازی و انواع جرثقیل و دستگاه های سنگین و تامین قطعات آنها و انجام هرگونه عملیات بازرگانی که بنحوی با کارهای مزبور مرتبط باشد. شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیتهای فوق را راساً یا با مشارکت شخصی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی انجام دهد. 2 ـ مرکز اصلی و نشانی کامل شرکت: اهر، خیابان صفا، کوچه صفای 18 پلاک 14 کدپستی 545176XXXX 3 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال بصورت نقدی می باشد که 35 % آن بحسابه شماره 010682XXXX007 بنام شرکت نزد بانک ملی شعبه مرکزی اهر واریز و بقیه در تعهد اعضا می باشد. 5 ـ مدیران شرکت: 1 . آقای احمد زاده به عنوان مدیرعامل، 2 . آقای رضا قلی پور به عنوان رییس هییت مدیره، 3 . آقای علی قلی پور به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و چک سفته و غیره با امضای رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ بازرسان شرکت: آقای علیرضا آل یسین به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا رستم خانلو به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 8 ـ روزنامه کثیرالانتشار گویا برای درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد و املاک اهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی