اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2696

شناسه ملی: 10500061352

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/05:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای نادر کهرازهی بشماره ملی 371969XXXX و آقای حمزه بلوچزهی بشماره ملی 371906XXXX و آقای خسرو تاش براهویی بشماره ملی 367342XXXX و آقای محمد عمر براهویی بشماره ملی 563974XXXX و آقای رسول هاشمزهی بشماره ملی 371919XXXX و آقای عبدالواحد درانی بشماره ملی 362090XXXX و آقای علی اصغر زاهدی فر بشماره ملی 065279XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ آقای حسن سپاهی بشماره ملی 370075XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی مختاری بشماره ملی 362097XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ گزارش کتبی هییت مدیره و بازرس قرایت و تصویب صورتهای مالی از سال 1386 لغایت 1391 مورد تصویب قرار گرفت. ش 400970XXXX116612XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/05:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 17/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای رسول هاشمزهی بشماره ملی 371919XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمد عمر براهویی بشماره ملی 563974XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالواحد درانی بشماره ملی 362090XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای نادر کهرازهی بشماره ملی 371969XXXX و آقای حمزه بلوچ زهی بشماره ملی 371906XXXX و آقای خسرو تاش براهویی بشماره ملی 367342XXXX آقای علی اصغر زاهدی فر بشماره ملی 065279XXXX بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات باامضا آقای عبدالواحد درانی مدیرعامل و رسول هاشمزهی رییس هییت مدیره و در غیاب باامضا مدیرعامل و نایب رییس و بامهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر است. ش 400970XXXX116612XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/05:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/3/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ بیست و شش میلیارد و سیصد میلیون ریال به شصت و سه میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون و هفتصد و شصت هفت هزار ریال منقسم به شصت و سه میلیون و ده هزار و هشتصد و شش سهم هزار ریالی از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده 13 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: تعداد اعضا هییت مدیره از 5 نفر به 7 نفر افزایش یافت. ش 400970XXXX116612XXXX رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی