اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5996

شناسه ملی: 10100276030

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

کد پستی: 1387685543

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز اصلی شرکت به تهران شهر تهران 65 متری فتح میدان شیر پاستوریزه بزرگراه 65 متری فتح پلاک 295 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید تاریخی به شماره ملی 004777XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای محمد هدایتی زفرقندی به شماره ملی 118913XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای غلامعلی تاریخی به شماره ملی 443122XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا هدایتی زفرقندی به شماره ملی 044095XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدتاریخی به شماره ملی 005783XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم فاطمه موذنی به شماره ملی 003711XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم منصوره هدایتی زفرقندی به شماره ملی 008148XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت تعیین گردیدند 0 کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و به طورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و نیز امضای کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 0 پ 981204XXXX58346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان و عملکرد منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید 0 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان(حسابداران رسمی) به شناسه ملی 101005XXXX3 به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید عزیزی به شماره ملی 005523XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقایان سعید تاریخی به شماره ملی 004777XXXX و محمد هدایتی زفرقندی به شماره ملی 118913XXXX و غلامعلی تاریخی به شماره ملی 443122XXXX و علیرضا هدایتی زفرقندی به شماره ملی 044095XXXX و محمد تاریخی به شماره ملی 005783XXXX و خانمها منصوره هدایتی زفرقندی به شماره ملی 008148XXXX و فاطمه موذنی به شماره ملی 003711XXXX به سمت اعضا هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 0 پ 981204XXXX43877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی)به شناسه ملی: 101005XXXX3 به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید عزیزی به شماره ملی: 005523XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 970508XXXX56201 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مرکز اصلی شرکت به: تهران- شهر تهران- 65 متری فتح- میدان شیر پاستوریزه- بزرگراه 65 متری فتح- پلاک 295 - طبقه همکف- کدپستی: 138768XXXX منتقل گردیدو ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح شد پ 960816XXXX67849 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سعید تاریخی به شماره ملی 004777XXXX و محمد هدایتی زفرقندی به شماره ملی 118913XXXX و غلامعلی تاریخی به شماره ملی 443122XXXX و منصوره هدایتی زفرقندی به شماره ملی 008148XXXX و مصطفی هدایتی زفرقندی به شماره ملی 008414XXXX و محمد تاریخی به شماره ملی 005783XXXX و فاطمه موذنی به شماره ملی 003711XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و ناهید عزیزی به شماره ملی 005523XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی 1395 به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 960528XXXX18162 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سعید تاریخی به شماره ملی 004777XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمد هدایتی زفرقندی به شماره ملی 118913XXXX به سمت رییس هییت مدیره و غلامعلی تاریخی به شماره ملی 443122XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و منصوره هدایتی زفرقندی به شماره ملی 008148XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مصطفی هدایتی زفرقندی به شماره ملی 008414XXXX به سمت عضو هییت مدیره و محمد تاریخی به شماره ملی 005783XXXX به سمت عضو هییت مدیره و فاطمه موذنی به شماره ملی 003711XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ 960528XXXX69733 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ثبت شده به شماره شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و خانم ناهید عزیزی به شماره ملی 005523XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 950704XXXX03163 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 93 به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی: 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی به شماره ملی: 004423XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ آقای سعید تاریخی به شماره ملی: 004777XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ آقای محمد هدایتی زفرقندی به شماره ملی: 118913XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای غلامعلی تاریخی به شماره ملی: 443122XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای نصراله تاریخی به شماره ملی: 443126XXXX و آقای مصطفی هدایتی زفرقندی به شماره ملی: 008414XXXX و آقای محمد تاریخی به شماره ملی: 005783XXXX و خانم فاطمه موذنی به شماره ملی: 003711XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره و با امضای نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940824XXXX66652 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی به شماره ملی 004423XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 930821XXXX49447 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/27:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیر رضایی بشماره ملی 004423XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. پ 1863669 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید تاریخی به شماره ملی 004777XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و محمد هدایتی ظفرقندی به شماره ملی 118913XXXX به سمت رییس هییت مدیره و غلامعلی تاریخی به شماره ملی 443122XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره نصراله تاریخی به شماره ملی 443126XXXX و مصطفی هدایتی زفرقندی به شماره ملی 008414XXXX و محمد تاریخی به شماره ملی 005783XXXX و فاطمه موذنی به شماره ملی 003711XXXX به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1789508 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد هدایتی زفرقندی به شماره ملی 118913XXXX مصطفی هدایتی زفرقندی به شماره ملی 008414XXXX غلامعلی تاریخی به شماره ملی 443122XXXX نصراله تاریخی به شماره ملی 443126XXXX محمد تاریخی به شماره ملی 005783XXXX فاطمه موذنی به شماره ملی 003711XXXX سعید تاریخی به شماره ملی 004777XXXX پ 1789509 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/11/90 و در راستای اجرای ماده 44 قانون تجارت کلیه سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. بنابراین سرمایه شرکت مبلغ 000/000/800/4 ریال منقسم به 000/800/4 سهم 000/1 ریالی میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/4/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 17/5/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1389 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 101005XXXX3 به سمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به ش.ملی 004423XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/15:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/5/89 شرکت مزبور که در تاریخ 6/6/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد هدایتی زفرقندی مصطفی هدایتی زفرقندی و غلامعلی تاریخی و سعید تاریخی و نصراله تاریخی و محمد تاریخی و فاطمه موذنی. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/5/89 محمد هدایتی زفرقندی به سمت رییس هییت مدیره و غلامعلی تاریخی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سعید تاریخی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/4/88 شرکت مزبور که در تاریخ 21/5/88 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی و جهانگیر رضایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ های 13/7/87 شرکت مزبورکه در تاریخ 8/8/87 واصل گردید: بند 2 ماده 13 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 86 به تصویب رسید. مسعود رضایی بسمت بازرس اصلی و مهدی بحرینی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد هدایتی زفرقندی و مصطفی هدایتی زفرقندی و غلامعلی تاریخی و سعید تاریخی و نصرالله تاریخی و محمد تاریخی و فاطمه موذنی. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/7/87 محمد هدایتی زفرقندی بسمت رییس هییت مدیره، غلامعلی تاریخی بسمت نایب رییس هییت مدیره، سعید تاریخی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/9/86 شرکت مزبور که در تاریخ 24/9/86 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 85 به تصویب رسید. آقای مسعود رضایی به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی بحرینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد هدایتی زفرقندی غلامعلی تاریخی سعید تاریخی نصراله تاریخی و محمد تاریخی آقایان محمد هدایتی زفرقندی به سمت رییس هییت مدیره و غلامعلی تاریخی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سعید تاریخی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/86 شرکت مزبور که در تاریخ 24/6/86 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1385 به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 20725 ت 32 ـ 5/6/85 شرکت تولید و توزیع لبنیات تهران سهامی خاص به شماره ثبت 5996 نام آقای مهدی بحرینی بازرس علی البدل صحیح می باشد و عبارت « اعضا هییت مدیره به مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند» زاید می باشد که بدینوسیله حذف می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/6/84 عبارت بسته بندی انواع کره و مارگارین به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و اساسنامه جدیدی شامل 19 ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/06/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 2/5/82 واصل گردیده: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 81 بتصویب رسید. 2 - آقای محمد رضایی به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی تجربتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد هدایتی ظفرقندی‚ غلامعلی تاریخی‚ نصراله تاریخی‚ محمد تاریخی و سعید تاریخی به سمت اعضا اصلی و خانمها فروزان تاریخی و پدیده تاریخی به سمت اعضا علی البدل. 5 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/4/82 آقایان محمد هدایتی ظفرقندی به سمت رییس هییت مدیره و غلامعلی تاریخی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سعید تاریخی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی