اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 496898

شناسه ملی: 14006090269

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1881646569

آدرس: استان تهران شهرستان ری بخش مرکزی شهر ری محله شهرک معراج خ بی نام خیابان شهید قاسمی خیابان هشتم شرقی پلاک 2010 مجتمع آهن مکان طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/03/25:

2,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/05:

2,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/05:

2,005,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عاطفه یزدانی ش م: 007575XXXX با پرداخت مبلغ 000 , 000 600 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/600/2 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: ـ آقای مسعود یزدانی با کد ملی 004809XXXX دارنده مبلغ 000/000/400/1 ریال سهم الشرکه ـ خانم فاطمه خابوری گل شکنانی با کد ملی 118895XXXX دارنده مبلغ 000 , 000 , 600 ریال سهم الشرکه ـ خانم عاطفه یزدانی با کد ملی 007575XXXX دارنده مبلغ 000 , 000 , 600 ریال سهم الشرکه پ 980410XXXX01120 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود یزدانی با کد ملی 004809XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم عاطفه یزدانی با کد ملی 007575XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980410XXXX59890 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -خانم فاطمه خابوری گل شکنانی با کد ملی 118895XXXX دارنده 600000000 ریال سهم الشرکه با دریافت کل مبلغ سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. لذا سرمایه شرکت از مبلغ 26XXXXXXXX ریال به مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش پیدا کرد و ماده مربوطه در اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: ـ آقای مسعود یزدانی با کد ملی 004809XXXX دارنده مبلغ 000/000/400/1 ریال سهم الشرکه - خانم عاطفه یزدانی با کد ملی 007575XXXX دارنده مبلغ 000 , 000 , 600 ریال سهم الشرکه پ 980410XXXX01559 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ماده 14 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970420XXXX60424 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمود عامری متین (خارج از شرکا) به شماره ملی 118895XXXX بسمت مدیرعامل و فاطمه خابوری گل شکنانی به شماره ملی 118895XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مسعود یزدانی به شماره ملی 004809XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد ها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970420XXXX05783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 2 به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ شهرستان ری ـ بخش مرکزی ـ شهر ری ـ محله شهرک معراج ـ خ بی نام ـ خیابان شهید قاسمی ـ خیابان هشتم شرقی ـ پلاک 2010 ـ مجتمع آهن مکان ـ طبقه همکف ـ کدپستی 188164XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. روح اله قدیری به شماره ملی 007578XXXX و زهرا عامری شهرابی به شماره ملی 001743XXXX هر دو با دریافت کلیه مبلغ سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند؛ لذا سرمایه شرکت از مبلغ 2005XXXX00 ریال به مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از کاهش سرمایه: مسعود یزدانی به شماره ملی 004809XXXX دارنده مبلغ 14XXXXXXXX ریال سهم الشرکه فاطمه خابوری گل شکنانی به شماره ملی 118895XXXX دارنده مبلغ 600000000 ریال سهم الشرکه پ 970404XXXX90418 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود یزدانی به شماره ملی 004809XXXX با پرداخت مبلغ 14XXXXXXXX ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. فاطمه خابوری گل شکنانی به شماره ملی 118895XXXX با پرداخت 600000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت؛در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 5000000 ریال به مبلغ 2005XXXX00 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه: روح اله قدیری به شماره ملی 007578XXXX دارنده مبلغ 4950000 ریال سهم الشرکه زهرا عامری شهرابی به شماره ملی 001743XXXX دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه مسعود یزدانی به شماره ملی 004809XXXX دارنده مبلغ 14XXXXXXXX ریال سهم الشرکه فاطمه خابوری گل شکنانی به شماره ملی 118895XXXX دارنده مبلغ 600000000 ریال سهم الشرکه پ 970404XXXX97122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی