اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 977

شناسه ملی: 10380109507

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/07/1398 و نامه شماره 256/01/516/2/1914 مورخ 30/11/1398 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا. استان خراسان رضوی تغییرات ذیل اتخاذ شد: روزنامه جمهوری اسلامی برای درج آگهی موسسه انتخاب شد. طاهره ظریف مهدیزاده با شماره ملی 093200XXXX غلامرضا جلالیان با شماره ملی 635984XXXX حسن پارسا با شماره ملی 094284XXXX رامین رستگارپور با شماره ملی 087298XXXX سمانه پارسا با شماره ملی 093232XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و بهاره جلالیان با شماره ملی 094669XXXX و فریده جلالیان با شماره ملی 092099XXXX و صدیقه صاحبکار فرخان با شماره ملی 093813XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. گیتی رنامی 106264XXXX به سمت بازرس اصلی ی و ابراهیم اکبری با شماره ملی 093358XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 990106XXXX74621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/07/1398 و نامه شماره 256/01/516/2/1914 مورخ 30/11/1398 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا. استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضای هردونفر از اعضای اصلی هییت مدیره ( مدیر عامل و خزانه دار یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و خزانه دار) با مهر موسسه معتبر خواهد بود. طاهره ظریف مهدیزاده یانی به شماره ملی 093200XXXX به سمت رییس هییت مدیره حسن پارسا به شماره ملی 094284XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره طاهره ظریف مهدیزاده یانی به شماره ملی 093200XXXX به سمت مدیر عامل غلامرضا جلالیان به شماره ملی 635984XXXX به سمت خزانه دار رامین رستگارپور به شماره ملی 087298XXXX به سمت عضو اصلی و سمانه پارسا به شماره ملی 093232XXXX به سمت عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 990106XXXX12973 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/07/1398 و نامه شماره 256/01/516/2/1914 مورخ 30/11/1398 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا. استان خراسان رضوی تغییرات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 30 تبصره مورد تصویب قرار گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش 990106XXXX16375 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/03/1396 و برابر نامه شماره 256/1/516/2/1914 مورخ 18/5/1396 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره ظریف مهدیزاده یانی کد ملی 093200XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای رضا روحی عزیزی کد ملی 094181XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم طاهره ظریف مهدیزاده یانی کد ملی 093200XXXX به سمت مدیر عامل آقای غلامرضا جلالیان کد ملی 635984XXXX به سمت قایم مقام مدیر عامل آقای حسن پارسا کد ملی 094284XXXX به سمت خزانه دار خانم سمانه پارسا کد ملی 093232XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا طبق ماده تبصره 23 مدیر عامل و خزانه دار می باشد. ش 981213XXXX36412 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/03/1396 و برابر نامه شماره 256/1/516/2/1914 مورخ 18/5/1396 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن پارسا کد ملی 094284XXXX خانم طاهره ظریف مهدیزاده یانی کد ملی 093200XXXX آقای غلامرضا جلالیان کد ملی 635984XXXX آقای رضا روحی عزیزی کد ملی 094181XXXX خانم سمانه پارسا کد ملی 093232XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره وآقای ابراهیم اکبری کد ملی 093358XXXX خانم سارا مجیدزاده کد ملی 093886XXXX خانم صدیقه صاحبکار کد ملی 093813XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محسن ابراهیم زاده کد ملی 093959XXXX به سمت بازرس اصلی وخانم گیتی رنامی کد ملی 106264XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیند. ش 960720XXXX10795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/23:

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/08/1393 و نامه شماره 256/1/516/2/1914 مورخ 29/11/93 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: -طاهره ظریف مهدی زاده یانی به شماره ملی 093200XXXX بسمت رئیس هئت مدیره ومدیرعامل -رضا روحی عزیزی به شماره ملی 094181XXXX بسمت نائب رئیس هیات مدیره -غلامرضا جلالیان به شماره ملی 635984XXXX بسمت قائم مقام مدیرعامل -سمانه پارسا به شماره ملی 093232XXXX بسمت منشی -حسن پارسا به شماره ملی 094284XXXX بسمت خزانه دار 2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور با امضای دو نفر از سه نفر اعضا، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار با مهر موسسه معتبر میباشد. ش950123XXXX34445 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/08/1393 و نامه شماره 256/1/516/2/1914 مورخ 29/11/93 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فا استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 -محسن ابراهیم زاده به شماره ملی093959XXXX بسمت بازرس اصلی و گیتی رنامی به شماره ملی بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: -طاهره ظریف مهدی زاده یانی به شماره ملی 093200XXXX -غلامرضاجلالیان به شماره ملی635984XXXX -حسن پارسا به شماره ملی094284XXXX -سمانه پارسا به شماره ملی 093232XXXX -رضا روحی عزیزی به شماره ملی 094181XXXX بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و -محمدرضا ایزدی به شماره ملی 070280XXXX -نیرالملوک ریاحی به شماره ملی 094176XXXX -سارا مجید زاه شیروانی به شماره ملی093886XXXX بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال از تاریخ 27/11/93 تا تاریخ 27/11/95 انتخاب گردیدند ش950123XXXX25561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/22:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی هییت امنا مورخ 25/3/89 آقای محسن ابراهیم زاده و خانم گیتا رنّامی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و آقایان رضا روحی عزیزی، حسن پارسا، غلامرضا جلالیان و خانم طاهره ظریف مهدیزاده یانی و سمانه پارسا به سمت اعضای اصلی و آقایان حبیب اسداله نژاد و محمدرضا ایزدی و خانم فرحناز پروین به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/3/89 خانم طاهره ظریف مهدیزاده یانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای غلامرضا جلالیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا روحی عزیزی به سمت قایم مقام مدیر عامل و خانم سمانه پارسا به سمت منشی هییت مدیره و آقای حسن پارسا به سمت خزانه دار منصوب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر رییس هییت مدیره (خانم طاهره ظریف مهدیزاده یانی)، نایب رییس هییت مدیره (آقای غلامرضا جلالیان) و خزانه دار (آقای حسن پارسا) همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی