اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 56

شناسه ملی: 10420013619

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 6391854756

آدرس: حافظ شمالی کوچه بی نام کوچه فرخی 15 شرقی پلاک 38 طبقه همکف با

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: روزه اسکندریان 184195XXXX رییس هییت مدیره و حسین محمدی 184038XXXX مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و احسان محمدی 195095XXXX منشی هییت مدیره لیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه نامه ها و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970925XXXX53681 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/25:

آگهی تغییرات شرکت تعاونی شماره دو ایذه به شماره ثبت 56 و شناسه ملی 104200XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داریوش محمدی زاده به شماره ملی 184113XXXX به عنوان بازرس اصلی ، علیرضا مرادیان پور به شماره ملی 184036XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزه اسکندریان 184195XXXX و حسین محمدی 184038XXXX و احسان محمدی 195095XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و ابوذر مرادیان پور 184155XXXX و پروانه محمدی 184160XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1395 تصویب گردید. داریوش محمدی زاده به شماره ملی 184113XXXX به عنوان بازرس اصلی ، علیرضا مرادیان پور به شماره ملی 184036XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. نرگس اسکندری به شماره ملی 183015XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و ابوذر مرادیان پور به شماره ملی 184155XXXX و پروانه محمدی به شماره ملی 184160XXXX به عنوان اعضای علی البدل تا تاریخ 23/11/1398 انتخاب گردیدند. ش 960508XXXX21894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 23/11/1398 به قرار ذیل تعیین گردیدند: نرگس اسکندری به شماره ملی 183015XXXX رییس هییت مدیره و حسین محمدی به شماره ملی 184038XXXX مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و احسان محمدی به شماره ملی 195095XXXX بسمت منشی هییت مدیره کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات ، اوراق بهادار و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره مهر شرکت معتبر می باشد.و کلیه نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ش 960508XXXX70116 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمامی کارهای راه و ساختمان و انجام کلیه کارهای مربوط به صنعت نفت و گاز در صنایع پایین دستی و فعالیت های مربوط به تجهیزات و تاسیساتی پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع شرکت اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 960508XXXX64896 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/11/1395 و تاییدیه اداره تعاون شهرستان ایذه به شماره 4431 مورخ 27/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورتهای مالی سال 1394 تصویب گردید. علمدار محمدی زاده به شماره ملی 184039XXXX ،حسین محمدی به شماره ملی 184038XXXX ،احسان محمدی به شماره ملی 195095XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و پروانه محمدی به شماره ملی 184160XXXX ، ابوذر مرادیان پور به شماره ملی 184155XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. داریوش محمدی زاده به کد ملی 184113XXXX به سمت بازرس اصلی و علیرضا مرادیان پور به شماره ملی 184036XXXX به عنوان بازرس علی البدل بازرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 951225XXXX80474 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1395 و تاییدیه اداره تعاون شهرستان ایذه به شماره 4431 مورخ 27/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه جدید مشتمل بر 52 ماده و 34 تبصره تصویب گردید. محل شرکت در واحد ثبتی ایذه به آدرس حافظ شمالی کوچه بی نام ـ کوچه فرخی 15 شرقی پلاک 38 طبقه همکف با کدپستی 639185XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 951225XXXX88841 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/11/1395 و تاییدیه اداره تعاون شهرستان ایذه به شماره 4431 مورخ 27/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علمدار محمدی زاده به شماره ملی 184039XXXX به سمت رییس هییت مدیره،حسین محمدی به شماره ملی 184038XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل،احسان محمدی به شماره ملی 195095XXXX به سمت منشی هییت مدیره. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار با امضای مدیرعامل ورییس هییت مدیره مهر شرکت معتبر می باشد.و کلیه نامه های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 951225XXXX64730 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/23:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخه 19/11/1392 و هییت مدیره مورخ 19/11/1392 منضم به نامه شماره 4375 مورخ 20/11/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایذه. حسین محمدی به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شد. جلودار محمدی کول بلوطک بسمت رییس هییت مدیره، حسین محمدی نایب رییس، علمدار محمدی زاده منشی، پروانه محمدی عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه اوراق مالی و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار بامضای حسین محمدی (نایب رییس و مدیرعامل) و جلودار محمدی کول بلوطک (رییس) و در غیاب رییس بامضای علمدار محمدی زاده (منشی) و مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه نامه های عادی بامضای حسین محمدی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد. داریوش محمدی زاده بازرس اصلی علیرضا مرادیان پور بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 300980XXXX145251XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی