اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1852

شناسه ملی: 10480079770

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: سرخه خ آیت الله فیض

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/22:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 6/4/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. آقای حمید الهیار با پرداخت دو میلیون ریال و خانم الهه شیرعلی با پرداخت یک میلیون ریال و خانم زهرا معمار با پرداخت سه میلیون ریال بصندوق شرکت جز شرکا شرکت قرار گرفتند و سرمایه شرکت به مبلغ دوازده میلیون ریال افزایش یافت. نشانی شرکت به شهرک تعاون خ دهخدا خیابان میعاد 2 کدپستی 351498XXXX تغییر یافت. آقای حمید الهیار به سمت مدیر عامل و خانم زهرا معمار به سمت رییس هییت مدیره و خانم الهه شیر علی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و مکاتبات اداری و نامه های عادی باامضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/08/13:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 25/6/1386 که در تاریخ 24/7/1386 واصل گردید: 1 آقای محمدرضا خباز و خانم رقیه نامی با واگذاری 3 میلیون ریال سهم الشرکه خود به خانم عذرا صفا طبق سند صلح 84600 4/3/1385 دفترخانه شماره 2 سمنان از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارند. 2 آقای قاسم پیوندی به سمت مدیر عامل و خانم زهرا عزیزی به سمت رییس هییت مدیره و خانم عذرا صفا به سمت نایب رییس برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مشترک قاسم پیوندی و خانم زهرا عزیزی با مهر شرکت و مکاتبات اداری و نامه های عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست ثبت سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/08/13:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/7/83 که در تاریخ 29/7/83 واصل گردید. آقایان محمد علی ابراهیمی- محمد تقی ابراهیمی و غضنفر اشرف و حسن اشرف و محمد اشرف و محمد ولی طوریان همگی سهم الشرکه خود را طبق سند صلح شماره 81606 - 11/7/83 دفترخانه شماره 2 سمنان به آقایان قاسم پیوندی و محدرضا خباز هر یک معادل دو میلیون و پانصد هزار ریال و خانم زهرا عزیزی و خانم رقیه نامی هر یک به نسبت پانصد هزار ریال واگذار نمودند. مرکز اصلی شرکت: به سرخه خ آیت الله فیض پلاک 96 تلفن 3223229 انتقال یافت. آقای قاسم پیوندی به سمت مدیر عامل و خانم زهرا عزیزی به سمت رییس هییت مدیره و محمد رضا خباز به سمت نایب رییس و خانم رقیه نامی به سمت بازرس شرکت برای مدت 5 سال تعیین گردیدند و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا مشترک قاسم پیوندی و مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی