اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17999

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 3156936876

آدرس: شماره ثبت 17999 ثبت شرکتهای شیراز محل شرکت به تهران شهرستان کرج حصار خط چهارم نبش انقلاب 12 پلاک 2

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 28/5/88 در شرکت کشت و صنعت دشت پاسارگاد سهامیخاص به شماره ثبت 17999 ثبت شرکتهای شیراز محل شرکت به تهران شهرستان کرج حصار خط چهارم نبش انقلاب 12 پلاک 2 کدپستی 315693XXXX منتقل و تحت شماره 18054 ـ 4/7/88 ثبت شرکتهای کرج به ثبت رسید. ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/06/26:

به موجب نامه شماره 34176/32 - 16/5/84 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران مرکز اصلی شرکت کشت و صنعت دشت پاسارگاد ( سهامی خاص) به شماره ثبت 11855 تهران به شیراز- خیابان شهید فقیهی- چهارراه معدل- ساختمان شماره 7113 - طبقه سوم انتقال یافت و ذیل شماره 17999 ثبت گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 2/4/84 آقایان محمد حسین حاتمی به سمت رییس و عضو هییت مدیره و غلامرضا نبوی به سمت نایب رییس و عضو هییت مدیره و محمود کنعانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، حسین حاتمی و اسکندر سعیدی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و تعهدآور و چک و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضای رییس هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل و در غیاب رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ضمنا محل شرکت به شیراز خیابان شهید فقیهی چهارراه معدل ساختمان شماره 7113 طبقه سوم منتقل گردید و ماده یک اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/11/83 شرکت مزبور که در تاریخ 21/11/83 واصل گردید: 1 خانم غزال سعیدی به سمت بازرس اصلی و آقای عیلرضا شیروانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/4/82 شرکت مزبور که در تاریخ 2/5/82 واصل گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1381 بتصویب رسید. 2 - آقای عبداله کلانتری به سمت بازرس اصلی و خانم لیلا ایرانی اصل به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان محسن آزادگان به سمت رییس هییت مدیره و جمال الدین زارع اشکذری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی حاتمی به سمت مدیر عامل و حسین حاتمی و خانم حاجیه گزرسس به سمت اعای هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک سفته بروات و غیره با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل رییس هییت مدیره با آقای حسین حاتمی و در غیاب رییس هییت مدیره با نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین حاتمی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی