اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3432

شناسه ملی: 14003975417

تاریخ ثبت: 1393/01/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: خیابان فرشاد کوچه نظامی

کد پستی: 6415944399

تاریخ تاسیس: 1393/01/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/01/19:

42,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی خرمشهر به آدرس خیابان فرشاد ـ کوچه نظامی کدپستی: 641594XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 971222XXXX31639 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1396 تصویب گردید. حسن حمداوی به شماره ملی 181001XXXX به عنوان بازرس اصلی ، هاشم مطوری به شماره ملی 181606XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 980110XXXX65557 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عیسی انگالی بوشهر 585987XXXX ـ قاضی انگالی بوشهر 585988XXXX و فیصل انگالی بوشهر 585942XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و روح الله انگالی بوشهر 661946XXXX و غدیر وحیدی 181614XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. حسن حمداوی به شماره ملی 181001XXXX به عنوان بازرس اصلی و عبدالامام مطوری به شماره ملی 662983XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال 95 تصویب گردید. ش 960802XXXX01335 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب انگالی بوشهر به شماره ملی 585947XXXX به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هییت مدیره) سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: عیسی انگالی بوشهر 585987XXXX رییس هییت مدیره ـ قاضی انگالی بوشهر 585988XXXX نایب رییس هییت مدیره و فیصل انگالی بوشهر 585942XXXX منشی هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی با مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق امضای کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960802XXXX68525 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :حسن حمداوی به شماره ملی 181001XXXX به عنوان بازرس اصلی و عبدالامام مطوری به شماره ملی 662983XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال 1394 تصویب گردید. ش 951026XXXX32149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 52 ماده و 35 تبصره تصویب گردید. ش 940825XXXX35457 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حمداوی به شماره ملی 181001XXXX به عنوان بازرس اصلی و عبدالامام مطوری به شماره ملی 662983XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال 1393 تصویب گردید. ش 940825XXXX58927 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/19:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی لنجداران باری همسفر اروندان که در تاریخ 19/01/93 شماره ثبت 3432 شناسه ملی 140039XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 19/01/93 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده و برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات به شناور و لنج های باربری باری و انجام امور مربوطه از قبیل بارنویسی، منافیس نویسی، سوخت رسانی، آبرسانی، کنترل اسکله، انبارداری، حمل و نقل به متور لنج های چوبی و فایبرگلاس و آهنی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها در صورت نیاز به مجوز اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت و تخصص اعضا، انجام سایر فعالیت های مرتبط با اهداف شرکت. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: خرمشهر، بلوار ساحلی، ساختمان ملک نیا، طبقه 3 بلوک 11 کدپستی: 641594XXXX 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 42000000 ریال منقسم به 60 سهم 700000 ریالی با نام که تماما" نقدی طی گواهی شماره 18498201/2010 و 18498202/2010 مورخه 13/12/92 و 14/12/92 بشماره حساب 201021XXXX9820 نزد بانک توسعه تعاون شعبه خرمشهر واریز گردیده است. 5 ـ اعضا اصلی و علی البدل شرکت: آقایان عیسی انگالی بوشهر با کد ملی 585987XXXX و قاضی انگالی بوشهر با کد ملی 585988XXXX و فیصل انگالی بوشهر با کد ملی 585942XXXX بسمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقای روح الله انگالی بوشهر با کد ملی 661946XXXX بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 6 ـ اولین مدیران شرکت: آقای عیسی انگالی بوشهر بسمت رییس هییت مدیره و آقای قاضی انگالی بوشهر بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فیصل انگالی بوشهر بسمت منشی هییت مدیره تعیین گردیدند و آقای حبیب انگالی بوشهر با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 7 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل باتفاق رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن حمداوی با کد ملی 181001XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالامام مطوری با کد ملی 662983XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 250070XXXX140408XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی