اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 229086

شناسه ملی: 10102702094

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 3331495876

آدرس: موجب نامه شماره 36899/98 مورخ 29/2/98 و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/11/97 محل شرکت از آدرس قبلی به استان البرز شهرستان نظرآباد بخش مرکزی شهر نظراباد شهرک صنعتی سپهر بلوارکار آفرینان خیابان بهمن پلاک 110

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/25:

200,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره مرکب از 3 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980907XXXX22765 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی 140038XXXX1 به نمایندگی آقای مجید قدیانی به شماره ملی 005441XXXX به سمت بازرس اصلی و خوشنود جمشیدی به شماره ملی 634973XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ایرج طایفی سهزابی به شماره ملی 004890XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 2 اکبر کریم زاده آقا علی به شماره ملی 003631XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره 3 خانم فریده رمضانی انباردان به شماره ملی 003640XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیرهبرای مدت دو سال انتخاب شدند د) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ش 980907XXXX37353 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/04:

به موجب نامه شماره 36899/98 مورخ 29/2/98 و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/11/97 محل شرکت از آدرس قبلی به: "استان البرز- شهرستان نظرآباد- بخش مرکزی - شهر نظراباد - شهرک صنعتی سپهر ـ بلوارکار آفرینان- خیابان بهمن پلاک 110 کد پستی 333149XXXX " انتقال یافت ودر اداره ثبت استان البرز (ساوجبلاغ) تحت شماره 4357 به ثبت رسیده است. ش 980604XXXX40768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس تهران خیابان آزادی ـ نبش خیابان جیحون ـ جنب فروشگاه جامه پلاک 368 کدپستی 134467XXXX به آدرس استان البرز ـ شهرستان نظرآباد ـ بخش مرکزی ـ شهر نظراباد ـ شهرک صنعتی سپهر ـ بلوارکار آفرینان ـ خیابان بهمن پلاک 110 کد پستی 333149XXXX تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980224XXXX28476 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/04:

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی پارمین جامه سهامی خاص به شماره ثبت 229086 و شناسه ملی 101027XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/12/1395 مورد تصویب قرار گرفت. ایرج طایفی سهزابی به کد ملی 004890XXXX بسمت رییس هییت مدیره و اکبر کریم زاده آقا علی به کد ملی 003631XXXX بسمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها و اسناد تعهد آور و رسمی و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقاً و با مهر شرکت –اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی 103208XXXX2 به عنوان بازرس اصلی و خوشنود جمشیدی به شماره ملی 634973XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان آزادی بین خیابان جیحون و خیابان آذربایجان(نبش جیحون)پلاک 368 طبقه 1 کدپستی 134467XXXX تغییر یافت. پ 950714XXXX91214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و محمد کرمی قلی کندی به کد ملی 048015XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 950714XXXX18327 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد کرمی قلی کندی به کد ملی 048015XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ 941015XXXX74103 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/93 به تصویب رسید. آقایان ایرج طایفی سهزابی به کد ملی 004890XXXX بسمت رییس هییت مدیره و اکبر کریم زاده آقا علی به کد ملی 003631XXXX بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی 101005XXXX9 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد کرمی قلی کندی به کد ملی 048015XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته ها و اسناد تعهدآور ورسمی و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً و با مهر شرکت ـ اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 940629XXXX75970 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و آقای جوادره گوی به کد ملی 038357XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. پ 940213XXXX84876 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایرج طایفی سهزابی به شماره ملی 004890XXXX به سمت رییس هییت مدیره و اکبر کریم زاده آقاعلی به شماره ملی 003631XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا هریک از اعضا هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1730427 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/06/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 28/12/1391 به تصویب رسید. ایرج طایفی سهزابی به شماره ملی 004890XXXX و اکبر کریم زاده آقاعلی به شماره ملی 003631XXXX به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس اصلی و آقای جواد ره گوی به شماره ملی 038357XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 1730428 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/27:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به شماره ثبت 31089 و شناسه ملی 103208XXXX2 بجای موسسه حسابرسی آرتین روشن پارسیان به سمت بازرس اصلی برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. پ 1632005 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 29/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 23/5/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 بتصویب رسید. موسسه آرتین روش پارسیان به شناسه ملی 103204XXXX9 به سمت بازرس اصلی و حسین قربانی به کد ملی 603975XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: ایرج طایفی سهزایی به کد ملی 004890XXXX بسمت رییس هیت مدیره و اکبر کریم زاده آقاعلی به کد ملی 003631XXXX بسمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها و سفته و اسناد تعهدآور و رسمی و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/10/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/5 ریال به مبلغ 000/000/000/20 ریال منقسم به 000/2 سهم 000/000/10 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 19/10/90 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/8/90 و در اجرای ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال منقسم به 500 سهم 000/000/10 ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/6/90 شرکت مزبور که در تاریخ 11/7/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 بتصویب رسید. موسسه آرتین روش پارسیان به شناسه ملی 103204XXXX9 به سمت بازرس اصلی و حسین قربانی به کد ملی 603975XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1389 موسسه آرتین روش پارسیان به شناسه ملی 103204XXXX9 بجای عباس رضاییان به سمت بازرس اصلی برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/26:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 17/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. عباس رضاییان به سمت بازرس اصلی و حسین قربانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایرج طایفی سهزابی و اکبر کریم زاده آقاعلی. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/5/89 ایرج طایفی سهزابی به سمت رییس هییت مدیره و اکبر کریم زاده آقاعلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها، سفته ها و اسناد تعهدآور و رسمی و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1388 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عباس رضاییان بجای موسسه حسابرسی آروین پیام به سمت بازرس اصلی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/7/88 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/000/20 ریال منقسم به 000/2 سهم 000/000/10 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 17/8/88 تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/04/28:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/3/85 شرکت مزبور که در تاریخ 30/3/85 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1384 به تصویب رسید. آقای محرم مصطفوی به سمت بازرس اصلی و آقای حسین قربانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای ایرج طایفی سهزابی- اکبر کریم زاده آقاعلی به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/3/85 آقای ایرج طایفی سهزابی به سمت رییس هییت مدیره و اکبر کریم زاده آقاعلی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی