اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 466

شناسه ملی: 10200039539

تاریخ ثبت: 1385/03/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

کد پستی: 5478136153

آدرس: به نشانی جدید استان آذربایجان شرقی شهرستان سراب بخش مرکزی دهستان آغمیون آبادی شهرک صنعتی سراب کوچه شهرک صنعتی پلاک 0 ق 8 و 351007 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1385/03/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/03/03:

350,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صفر خانی به کد ملی 165041XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای قادر خانی به کد ملی 165205XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمودخانی رازلیقی به کد ملی 165041XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای جعفر خانی به کد ملی 165205XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . سایر نامه های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 981022XXXX80767 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بشرح ذیل: آقایان صفر خانی به کد ملی 165041XXXX و جعفر خانی به کد ملی 165205XXXX و قادرخانی به کد ملی 165205XXXX و محمود خانی رازلیقی به کد ملی 165041XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای اسماعیل پرش خیاوی به کد ملی 167009XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم المیرا فیاضی سرابی به کد ملی 007965XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 981022XXXX14299 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی - شهرستان سراب - بخش مرکزی - دهستان آغمیون - آبادی شهرک صنعتی سراب-کوچه شهرک صنعتی-پلاک 0 -ق 8 و 351007 -طبقه همکف- کدپستی 547813XXXX تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 970215XXXX61421 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صفر خانی به کد ملی 165041XXXX به سمت رییس هییت مدیره قادر خانی به کد ملی 165205XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمودخانی رازلیقی به کد ملی 165041XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره جعفر خانی به کد ملی 165205XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری شرکت با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 961215XXXX32225 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه (ماده 31 اساسنامه) به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 951110XXXX77428 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل پرش خیاوی به کد ملی 167009XXXX به سمت بازرس اصلی المیرا فیاضی سرابی به کد ملی 007965XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. هییت مدیره مرکب از اعضای ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: صفر خانی به کد ملی 165041XXXX جعفر خانی به کد ملی 165205XXXX قادرخانی به کد ملی 165205XXXX محمود خانی رازلیقی به کد ملی 165041XXXX ش 951110XXXX38594 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صفر خانی به کد ملی 165041XXXX به سمت رییس هییت مدیره قادر خانی به کد ملی 165205XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمودخانی رازلیقی به کد ملی 165041XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره جعفر خانی به کد ملی 165205XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد سایر نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951110XXXX34240 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/07:

پیرو آگهی تغییرات به شماره 2241/9/104 04/02/1389 و باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/08/92 شرکت فوق شماره ثبت 466 شناسه ملی 102000XXXX9 ثبت شرکتهای سراب تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 مدیران شرکت: آقایان محمود خانی رازلیقی، صفر خانی، قادر خانی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محمود خانی رازلیقی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ، صفر خانی به سمت رییس هییت مدیره ، قادر خانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و جعفر خانی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. 2 بازرسان اصلی و علی البدل: آقای اسماعیل پرش خیاوی به عنوان بازرس اصلی و خانم المیرا فیاضی سرابی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار منفردا باامضا مدیر عامل و اوراق عادی و اداری شرکت منفردا باامضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 روزنامه کثیرالانتشار فجر آذربایجان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 001300XXXX110833XXXX مسیول ثبت شرکتها و موسسات سراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی و هییت مدیره مورخ 31/1/89 شرکت فوق ثبت شده بشماره 466 و شناسه ملی 102000XXXX9 ثبت شرکتهای سراب، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید؛ 1 ـ آقایان سیدحسین نادری، جهانگیر جوانمردی، ابراهیم فرزانه به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای ابراهیم فرزانه به سمت رییس هییت مدیره، آقای جهانگیر جوانمردی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدحسین نادری به سمت مدیرعامل شرکت تعیین شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سیدحسین نادری و ابراهیم فرزانه مجتمعاً با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا یکی از آنها و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 ـ آقای محمود امیدوار به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا رضازاده به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک سراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/08/20:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/7/88 شرکت فوق ثبت شده به شماره 466 و شناسه ملی 102000XXXX9 ثبت شرکتهای سراب تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 آقایان سید حسین نادری، سید حسن نادری، جهانگیر جوانمردی و حسن منصوری به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای حسن منصوری به سمت رییس هییت مدیره، آقای جهانگیر جوانمردی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سید حسین نادری به سمت مدیر عامل شرکت تعیین شدند. 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک سراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/03/18:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 3/3/85 ذیل دفتر ثبت شرکتها تکمیل امضا شده و در تاریخ 17/3/85 تحت شماره 466 در این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تولید و بسته بندی فرآورده های لبنی- واردات و صادرات مواد اولیه و دستگاه های مورد نیاز 2 - مرکز اصلی شرکت: سراب- شهرک صنعتی 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: یک میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم ده میلیون ریالی با نام که مبلغ 000/000/350 ریال آن طی گواهی شماره 425 تاریخ 1/3/85 بانک سپه شعبه مرکزی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای مسعود ثباتی رییس هییت مدیره و آقای جهانگیر جوانمردی به عنوان نایب رییس و آقای سید حسین نادری به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای سید حسین نادری به اتفاق مسعود ثباتی مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای سید حسین نادری و مهر شرکت معتبر است. 7 - بازرسین اصلی و علی البدل شرکت: ابراهیم فرزانه به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مرادخانی به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک سراب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی