اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1550

شناسه ملی: 10380143022

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

9,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/22:

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سایبان سرو ترشیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1550 و شناسه ملی 103801XXXX2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سامان جنیدی به شماره ملی 092609XXXX آقای مهدی جنیدی به شماره ملی 572975XXXX , آقای رضاعسگرزاده به شماره ملی 092065XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - آقای سجاد باقری به شماره ملی 089020XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود صدوقیان به شماره ملی 089018XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/22:

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سایبان سرو ترشیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1550 و شناسه ملی 103801XXXX2 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سامان جنیدی به شماره ملی 092609XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای رضاعسگرزاده به شماره ملی 092065XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی جنیدی به شماره ملی 572975XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ب : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی , ونیز مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیر عامل (مهدی جنیدی) و یا رییس هییت مدیره (سامان جنیدی ) به همراه مهر شرکت معتبر است.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/01/1398 وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه مبلغ 000/000/9 ریال ازحساب بدهی شرکت کسرگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد ماده 5 اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 1000 سهم 000/10 ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت شده است ش 980516XXXX35887 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/21:

به استناد صورتجلسه مورخ 1/11/91 و 3/11/91 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/11/91 که در محل دفتر شرکت تشکیل گردید، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ با واگذاری 2 سهم از 75 سهم آقای مهدی جنیدی به خانم ملیحه جنیدی فرزند ذبیح اله به شماره ملی 105044XXXX موافقت گردید لذا تعداد سهام آقای مهدی جنیدی از 75 سهم به 73 سهم کاهش یافت و خانم ملیحه جنیدی به عنوان سهامدار جدید شرکت پذیرش شد. 2 ـ آقایان مهدی جنیدی و سیدمحمد جوادی مال آباد و خانم ملیحه جنیدی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند که خانم ملیحه جنیدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی جنیدی به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و نامه های اداری و عادی باامضا منفرد آقای مهدی جنیدی به همراه مهرشرکت معتبرخواهد بود. 3 ـ روزنامه قدس برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ آقای محمد ربیعی به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی ربیعی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 980321XXXX65403 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/5/90 و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/6/90 مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/6/90 و نامه دارایی شماره 46697 در تاریخ 25/5/90 1 - هییت مدیره بااستعفاازسمت و خروج از شرکت فرهاد حامی موافقت کرد وسهام وی به مهدی جنیدی منتقل شد و سهام مهدی جنیدی از پنجاه و یک سهم به هفتاد و پنج سهم افزایش یافت. 2 - مهدی جنیدی ،سید محدجوادی مال آباد،حبیب الله دیانتی به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند که مهدی جنیدی به سمت مدیرعامل و سیدمحمد جوادی مال آباد به سمت رییس هییت مدیره و حبیب الله دیانتی به سمت نایب رییس انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهاداربا امضا منفرد مدیرعامل مهدی جنیدی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است ش 980216XXXX98201 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای محمدربیعی به شماره ملی 572974XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی ربیعی به شماره ملی 572926XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - 2 روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 980216XXXX31243 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: سعید شکری به شماره ملی 089008XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی جنیدی به شماره ملی 572975XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و ملیحه جنیدی به شماره ملی 105044XXXX به سمت عضو هییت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای مهدی جنیدی (مدیرعامل و رییس هییت مدیره)به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971009XXXX15314 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی جنیدی به شماره ملی 572975XXXX و خانم ملیحه جنیدی به شماره ملی 105044XXXX و آقای سعید شکری به شماره ملی 089008XXXX 2 ـ آقای محمد ربیعی به شماره ملی 572974XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی ربیعی به شماره ملی 572926XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 971009XXXX51578 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی جنیدی به شماره ملی 572975XXXX ـ ملیحه جنیدی به شماره ملی 105044XXXX ـ سعید شکری به شماره ملی 089008XXXX برای مدت برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 26/05/1397 انتخاب گردیدند. ش 950916XXXX88928 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مهدی جنیدی به شماره ملی 572975XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ ملیحه جنیدی به شماره ملی 105044XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ سعید شکری به شماره ملی 089008XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا آقای مهدی جنیدی مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950916XXXX20478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی جنیدی به شماره ملی 572975XXXX ملیحه جنیدی به شماره ملی 105044XXXX رضا نعیمی به شماره ملی 572996XXXX 2 ـ محمد ربیعی به شماره ملی 572974XXXX به سمت بازرس اصلی و مهدی ربیعی شماره ملی 572926XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 950703XXXX43719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: مهدی جنیدی به شماره ملی 572975XXXX رییس هییت مدیره و مدیرعامل ملیحه جنیدی به شماره ملی 105044XXXX نایب رییس هییت مدیره رضا نعیمی به شماره ملی 572996XXXX عضو هییت مدیره 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا آقای مهدی جنیدی مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950703XXXX98135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/25:

شرکت مهندسی سایبان سرو ترشیز (به شماره ثبت 1550 و شناسه ملی 103801XXXX2 و کدپستی 96714XXXX1 ) به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/05/1393 و صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ 23/05/1393 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/05/1393 و نامه اداری شماره 722425 مورخه 23/05/1393 که در محل شرکت تشکیل شد، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ محمد ربیعی به عنوان بازرس اصلی و مهدی ربیعی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ مهدی جنیدی، رضا نعیمی و ملیحه جنیدی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند که رضا نعیمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی جنیدی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره انتخاب شد و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مهدی جنیدی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 ـ با استعفا از سمت و خروج اصغر انصاری، جعفر عاکفیان و جواد عاکفیان موافقت شد و نحوه واگذاری سهام نامبردگان به شرح مدارک موجود در پرونده شرکت می باشد. ش 268470XXXX110582XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/27:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 21/11/86 تغییرات ذیل در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از فلزی، سنگی، بتنی، آجری، چوبی و نظایر آن، امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها، بندها، سازه های هیدرولیکی، مخازن آب، تونل ها و شبکه های توزیع آب، جمع آوری و انتقال فاضلاب، عملیات ساختمانی تصفیه خانه های فاضلاب، کانال های انتقال آب و زهکشی و اجرای انواع سیستم های آبیاری (تحت فشار، قطره ای)، امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز، شبکه های گازرسانی و تاسیس ات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تاسیس ات و تجهیزات ساختمان (برق، گاز، آب و فاضلاب)، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی و نظایر آن)، سیستم های خبر و هشداردهنده، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای و نظایر آن، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها اعم از راه های اصلی و فرعی و اجرا ابنیه فنی و سیستم های حمل و نقل و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن، تولید و توزیع انواع قطعات بتنی و مصالح ساختمانی و اخذ نمایندگی مجاز، اجرا و نگهداری فضای سبز و محوطه سازی، پیمانکاری مربوط به ساخت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و صنایع فلزی و خرید و فروش تجهیزات صنعتی با اخذ مجوزهای قانونی لازم. رییس ثبت اسناد و املاک کاشمر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی