اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 404649

شناسه ملی: 10320563534

تاریخ ثبت: 1390/03/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: ایران تهران تهران پرند فاز 2 خ آسمان خ یاس اول

تاریخ تاسیس: 1390/03/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/11:

11,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 11/3/90 تحت شماره 404649 و شناسه ملی 103205XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/3/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات عمومی و پشتیبانی شامل فضای سبز جدول کشی نظافت معابر ارایه خدمات تایپ و تکثیر ارایه خدمات امور فنی و تاسیسات ارایه خدمات مراقبت و نگهداری فنی فضای سبز ارایه خدمات اداره رستوران و طبخ و توزیع غذا. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران کوی نصر خ 23 شماره 31 ط 4 واحد شمالی ـ کد پستی 144786XXXX . 1 ـ 3 ـ شعبه آدرس ایران ـ تهران ـ تهران پرند فاز 2 خ آسمان خ یاس اول پ 16 ط دوم. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/11 ریال منقسم به یازده سهم 000/000/1 ریالی که تعداد یازده سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/5 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 103135 مورخ 29/2/90 نزد بانک سرمایه شعبه کوی نصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علیرضا نامداری به شماره ملی 007089XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم نرجس سادات ارکانی به شماره ملی 007764XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای منوچهر نامداری به شماره ملی 003223XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای سید محمدعلی ارکانی به شماره ملی 003331XXXX به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای رامین آدین به شماره ملی 004516XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای ولی محمدی به شماره ملی 060268XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم مهین حاجی علی لاریجانی به شماره ملی 004105XXXX به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی