اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 87

شناسه ملی: 10861829413

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/28:

1,400,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: نعمت الله فرهادی به شماره ملی 184119XXXX رییس هییت مدیره محمد باجولی فرهادی به شماره ملی 183021XXXX منشی هییت مدیره و محمد طاهرزاده به شماره ملی 184137XXXX به نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل . حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی با مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با منشی هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق امضای کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 981112XXXX05529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت الله فرهادی به شماره ملی 184119XXXX محمد باجولی فرهادی به شماره ملی 183021XXXX و محمد طاهرزاده به شماره ملی 184137XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و فرزانه طاهرزاده به شماره ملی 184181XXXX و علی طاهری به شماره ملی 184050XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. روشن آیار به شماره ملی 184134XXXX به عنوان بازرس علی البدل، مظفر طاهری به شماره ملی 184157XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 981112XXXX44449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه رشته راه و ساختمان ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 960725XXXX12250 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت الله فرهادی به شماره ملی 184119XXXX ـ محمد طاهرزاده به شماره ملی 184137XXXX و محمد فرهادی باجولی به شماره ملی 183021XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و علی طاهری به شماره ملی 184050XXXX و فرزانه طاهرزاده به شماره ملی 184181XXXX به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. مظفر طاهری به شماره ملی 184157XXXX به عنوان بازرس اصلی و روشن آیار به شماره ملی 184134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 960204XXXX10910 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: نعمت الله فرهادی به شماره ملی 184119XXXX رییس هییت مدیره ـ محمد طاهرزاده به شماره ملی 184137XXXX نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و محمد فرهادی باجولی به شماره ملی 183021XXXX منشی هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی با مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با منشی هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حق امضای کلیه اوراق عادی و نامه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960204XXXX26270 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/07/1394 و تاییدیه اداره تعاون شهرستان ایذه به شماره 2283 مورخ 18/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 52 ماده و 33 تبصره تصویب گردید. ش 941126XXXX42748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1394 و تاییدیه اداره تعاون شهرستان ایذه به شماره 2283 مورخ 18/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نعمت الله فرهادی به شماره ملی 184119XXXX محمد طاهر زاده به شماره ملی 184137XXXX ، مظفر طاهری سر تنگ به شماره ملی 184157XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و علی طاهری به شماره ملی 184050XXXX ، فرزانه طاهرزاده به شماره ملی 184181XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ایوب طاهری سر تنگ به شماره ملی 184120XXXX به سمت بازرس اصلی و روشن آیار به شماره ملی 184134XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 940924XXXX41450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/07/1394 و تاییدیه اداره تعاون شهرستان ایذه به شماره 2283 مورخ 18/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد طاهر زاده به شماره ملی 184137XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شدند. سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نعمت الله فرهادی به شماره ملی 184119XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمد طاهر زاده به شماره ملی 184137XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، مظفر طاهری سر تنگ به شماره ملی 184157XXXX به سمت منشی هییت مدیره. کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل ونایب رییس و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای منشی هییت مدیره و مهر شرکت معتبرمی باشد. کلیه نامه ها و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 940924XXXX70153 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/20:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/2/93 و هییت مدیره مورخ 18/2/93 آقای محمد طاهر زاده به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شد. آقای نیما وهابی به سمت رییس هییت مدیره و محمد طاهرزاده به عنوان نایب رییس و آقای مظفر طاهری به عنوان منشی و آقای علی طاهری به عنوان عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای نیما وهابی (رییس هییت مدیره) و آقای محمد طاهر زاده به عنوان (نایب رییس و مدیرعامل) و در غیاب رییس هییت مدیره آقای مظفر طاهری (منشی) و مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه نامه های عادی با امضای آقای محمد طاهرزاده مدیرعامل و نایب رییس و مهر شرکت معتبر می باشد. آقای ایوب طاهری سرتنگ بازرس اصلی و آقای روشن آیار بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ش 1852346 رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/25:

بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1392 منضم به نامه شماره 1538 مورخ 24/04/1392 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایذه: 1 با توجه به اتمام مدت خدمت مدیر عامل ، آقای محمدطاهرزاده به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین وانتخاب شدند. 2 اعضای هییت مدیره برای مابقی مدت ماموریت کماکان باقی میباشند. 3 کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا محمد طاهر زاده (نایب رییس و مدیر عامل ) و نیما وهابی (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس مظفر طاهری (منشی) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد و نامه های عادی با امضای آقای محمد طاهر زاده ( مدیر عامل ) و مهر شرکت دارای اعتبار است. ش 305680XXXX140077XXXX اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/26:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/1391 شرکت و تاییدیه شماره 6480 مورخ 09/12/1391 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایذه تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ شده است: 1 آقای ایوب طاهری به عنوان بازرس اصلی و آقای روشن آیار به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 سرمایه شرکت از مبلغ 000/400/1 ریال بمبلغ 200/000/500 ریال منقسم به یکصد و چهل سهم 430/571/3 ریالی با نام افزایش یافته که سرمایه افزایش یافته تماما بطور نقدی و طی گواهی شماره 2181/30874 مورخ 28/11/1391 بانک ملت شعبه اهواز پرداخت گردیده لذا ماده هفت اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردیده است. ش 305680XXXX140001XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی