اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 1635

شناسه ملی: 10860624600

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 6461795615

آدرس: تصفیه دزفول مرکز بهداشت شماره یک واقع در دزفول خ انقلاب نبش شهید مشاک

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/27:

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت تصفیه مورخ 16/7/93 و تاییدیه 6258 مورخ 16/7/93 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در شرکت مرقوم تصمیمات زیر بعمل آمد: 1 ـ با تصویب مجمع شرکت منحل گردید. 2 ـ آقای علی افشه با کد ملی 200251XXXX و عذرا مرزبان زاده دزفولی با کد ملی 200084XXXX و عفت منصوری با کد ملی 200163XXXX به عنوان اعضا تصفیه برای مدت دو سال تعیین شدند. 3 ـ مدت تصفیه از تاریخ انحلال بمدت دو سال می باشد. 4 ـ محل تصفیه: دزفول مرکز بهداشت شماره یک واقع در دزفول خ انقلاب نبش شهید مشاک کدپستی 646179XXXX 5 ـ خانم عذرا مرزبان زاده دزفولی بسمت رییس و مدیر تصفیه و خانم عفت منصوری بسمت منشی هییت تصفیه و علی افشه بسمت نایب رییس هییت تصفیه تعیین و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی باامضا عذرا مرزبان زاده دزفولی و عفت منصوری و مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری باامضا رییس یا نایب رییس هییت تصفیه و مهر شرکت معتبر است. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 27/8/93 تکمیل شد. ش 301040XXXX111073XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی